Telefèric de la Vall Fosca
Comprar tiquets

Museu Hidroelèctric

El museu està obert tot l'any, a excepció dels dies 25 i 26 de desembe i 1 i 6 de gener.  Durant la visita lliure no es pot accedir a l'interior de la sala de màquines de la central hidroelèctrica, només s'hi pot entrar durant la visita guiada.

Podeu consultar aquí els Horaris del Museu Hidroelèctric de Capdella.Familiars

Veïnatge

Els empadronats i els residents de la EMD han d'escriure el D.N.I com a CODI

Descomptes establiments

Altres

Dte. aplicat

Només adults i nens
0%
Total a pagar
000.00
00:00
Temps per finalitzar la reserva
Loading...
Laminas
Documentation Modules Gallery PHP Version 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17 Extensions intl ModulesLaminas\ZendFrameworkBridgeLaminas\SerializerLaminas\InputFilterLaminas\FilterLaminas\HydratorLaminas\MailLaminas\ServiceManager\DiLaminas\SessionLaminas\Mvc\Plugin\PrgLaminas\Mvc\Plugin\IdentityLaminas\Mvc\Plugin\FlashMessengerLaminas\Mvc\Plugin\FilePrgLaminas\Mvc\I18nLaminas\Mvc\ConsoleLaminas\LogLaminas\FormLaminas\DbLaminas\CacheLaminas\RouterLaminas\ValidatorLaminas\DeveloperToolsLaminas\I18nLaminas\NavigationLaminas\Mail\MessageLaminas\ApiTools\VersioningLaminas\ApiTools\ApiProblemLaminas\ApiTools\ContentNegotiationLaminas\ApiTools\RpcLaminas\ApiTools\MvcAuthLaminas\ApiTools\OAuth2Laminas\ApiTools\HalLaminas\ApiTools\RestLaminas\ApiTools\ContentValidationLaminas\ApiToolsLaminas\ApiTools\ConfigurationLaminas\ApiTools\AdminLaminas\ApiTools\Admin\UiLaminas\ApiTools\DocumentationLaminas\ApiTools\Documentation\SwaggerApplicationAdminTicketsBookingLaminas\Paginator
Request and Response 200 PublicBookingController::museum on booking/museum
Status code 200 Method GET Controller Booking\Controller\PublicBookingController Action museum Other Route Parameters
[]
Route booking/museum Template layout/booking

  content: string

Template booking/public-booking/museum

  activity: Tickets\Model\Activity
  clients: Laminas\Db\ResultSet\ResultSet
  discounts: array
  groups_discounts: Laminas\Db\ResultSet\ResultSet
  id: integer
  info1: string
  info2: NULL
  infoClient1: NULL
  lang: string
  products: array

Execution Time 101.34 ms
1. route 81.14 ms
File: public/index.php - Line: 48
Target: Laminas\Mvc\Application
2. authentication 81.42 ms
File: src/EventManager.php - Line: 321
Target: Laminas\ApiTools\MvcAuth\MvcRouteListener
3. authentication.post 81.56 ms
File: src/EventManager.php - Line: 321
Target: Laminas\ApiTools\MvcAuth\MvcRouteListener
4. authorization 81.65 ms
File: src/EventManager.php - Line: 321
Target: Laminas\ApiTools\MvcAuth\MvcRouteListener
5. authorization.post 81.76 ms
File: src/EventManager.php - Line: 321
Target: Laminas\ApiTools\MvcAuth\MvcRouteListener
6. dispatch 81.84 ms
File: public/index.php - Line: 48
Target: Laminas\Mvc\Application
7. dispatch 88.70 ms
File: src/DispatchListener.php - Line: 139
Target: Booking\Controller\PublicBookingController
8. render 98.26 ms
File: src/Application.php - Line: 347
Target: Laminas\Mvc\Application
9. renderer 98.47 ms
File: Http/DefaultRenderingStrategy.php - Line: 104
Target: Laminas\View\View
10. renderer.post 98.51 ms
File: Http/DefaultRenderingStrategy.php - Line: 104
Target: Laminas\View\View
11. renderer 98.55 ms
File: src/View.php - Line: 235
Target: Laminas\View\View
12. renderer.post 98.58 ms
File: src/View.php - Line: 235
Target: Laminas\View\View
13. response 101.01 ms
File: Http/DefaultRenderingStrategy.php - Line: 104
Target: Laminas\View\View
14. finish 101.06 ms
File: src/Application.php - Line: 347
Target: Laminas\Mvc\Application
15. collected 103.52 ms
File: Listener/ProfilerListener.php - Line: 92
Target: NULL
Total Time 101.34 ms
Memory Peak 2.00 MB
1. route 2.00 MB

public/index.php - Line: 48

2. authentication 2.00 MB

src/EventManager.php - Line: 321

3. authentication.post 2.00 MB

src/EventManager.php - Line: 321

4. authorization 2.00 MB

src/EventManager.php - Line: 321

5. authorization.post 2.00 MB

src/EventManager.php - Line: 321

6. dispatch 2.00 MB

public/index.php - Line: 48

7. dispatch 2.00 MB

src/DispatchListener.php - Line: 139

8. render 2.00 MB

src/Application.php - Line: 347

9. renderer 2.00 MB

Http/DefaultRenderingStrategy.php - Line: 104

10. renderer.post 2.00 MB

Http/DefaultRenderingStrategy.php - Line: 104

11. renderer 2.00 MB

src/View.php - Line: 235

12. renderer.post 2.00 MB

src/View.php - Line: 235

13. response 2.00 MB

Http/DefaultRenderingStrategy.php - Line: 104

14. finish 2.00 MB

src/Application.php - Line: 347

15. collected 2.00 MB

Listener/ProfilerListener.php - Line: 92

Memory Peak 2.00 MB
Config Config
Merged Config (Config)
array:41 [
 "service_manager" => array:5 [
  "aliases" => array:166 [
   "InputFilterManager" => "Laminas\InputFilter\InputFilterPluginManager"
   "Zend\InputFilter\InputFilterPluginManager" => "Laminas\InputFilter\InputFilterPluginManager"
   "FilterManager" => "Laminas\Filter\FilterPluginManager"
   "Zend\Filter\FilterPluginManager" => "Laminas\Filter\FilterPluginManager"
   "HydratorManager" => "Laminas\Hydrator\HydratorPluginManager"
   "Zend\Hydrator\HydratorPluginManager" => "Laminas\Hydrator\HydratorPluginManager"
   "Zend\Hydrator\StandaloneHydratorPluginManager" => "Laminas\Hydrator\StandaloneHydratorPluginManager"
   "Zend\Mail\Protocol\SmtpPluginManager" => "Laminas\Mail\Protocol\SmtpPluginManager"
   "Di" => "DependencyInjector"
   "Laminas\Di\LocatorInterface" => "DependencyInjector"
   "Zend\Di\LocatorInterface" => "Laminas\Di\LocatorInterface"
   "Laminas\Session\SessionManager" => "Laminas\Session\ManagerInterface"
   "Zend\Session\SessionManager" => "Laminas\Session\SessionManager"
   "Zend\Session\Config\ConfigInterface" => "Laminas\Session\Config\ConfigInterface"
   "Zend\Session\ManagerInterface" => "Laminas\Session\ManagerInterface"
   "Zend\Session\Storage\StorageInterface" => "Laminas\Session\Storage\StorageInterface"
   "MvcTranslator" => "Laminas\Mvc\I18n\Translator"
   "Zend\Mvc\I18n\Translator" => "Laminas\Mvc\I18n\Translator"
   "console" => "ConsoleAdapter"
   "Console" => "ConsoleAdapter"
   "ConsoleDefaultRenderingStrategy" => "Laminas\Mvc\Console\View\DefaultRenderingStrategy"
   "ConsoleRenderer" => "Laminas\Mvc\Console\View\Renderer"
   "Zend\Mvc\Console\View\DefaultRenderingStrategy" => "Laminas\Mvc\Console\View\DefaultRenderingStrategy"
   "Zend\Mvc\Console\View\Renderer" => "Laminas\Mvc\Console\View\Renderer"
   "Zend\Log\Logger" => "Laminas\Log\Logger"
   "Laminas\Form\Annotation\FormAnnotationBuilder" => "FormAnnotationBuilder"
   "Laminas\Form\Annotation\AnnotationBuilder" => "FormAnnotationBuilder"
   "Laminas\Form\FormElementManager" => "FormElementManager"
   "Zend\Form\Annotation\FormAnnotationBuilder" => "Laminas\Form\Annotation\FormAnnotationBuilder"
   "Zend\Form\Annotation\AnnotationBuilder" => "Laminas\Form\Annotation\AnnotationBuilder"
   "Zend\Form\FormElementManager" => "Laminas\Form\FormElementManager"
   "Laminas\Db\Adapter\Adapter" => "Laminas\Db\Adapter\AdapterInterface"
   "Zend\Db\Adapter\AdapterInterface" => "Laminas\Db\Adapter\AdapterInterface"
   "Zend\Db\Adapter\Adapter" => "Laminas\Db\Adapter\Adapter"
   "Zend\Cache\PatternPluginManager" => "Laminas\Cache\PatternPluginManager"
   "Zend\Cache\Storage\AdapterPluginManager" => "Laminas\Cache\Storage\AdapterPluginManager"
   "Zend\Cache\Storage\PluginManager" => "Laminas\Cache\Storage\PluginManager"
   "HttpRouter" => "Laminas\Router\Http\TreeRouteStack"
   "router" => "Laminas\Router\RouteStackInterface"
   "Router" => "Laminas\Router\RouteStackInterface"
   "RoutePluginManager" => "Laminas\Router\RoutePluginManager"
   "Zend\Router\Http\TreeRouteStack" => "Laminas\Router\Http\TreeRouteStack"
   "Zend\Router\RoutePluginManager" => "Laminas\Router\RoutePluginManager"
   "Zend\Router\RouteStackInterface" => "Laminas\Router\RouteStackInterface"
   "ValidatorManager" => "Laminas\Validator\ValidatorPluginManager"
   "Zend\Validator\ValidatorPluginManager" => "Laminas\Validator\ValidatorPluginManager"
   "TranslatorPluginManager" => "Laminas\I18n\Translator\LoaderPluginManager"
   "Zend\I18n\Translator\TranslatorInterface" => "Laminas\I18n\Translator\TranslatorInterface"
   "Zend\I18n\Translator\LoaderPluginManager" => "Laminas\I18n\Translator\LoaderPluginManager"
   "navigation" => "Laminas\Navigation\Navigation"
   "Zend\Navigation\Navigation" => "Laminas\Navigation\Navigation"
   "ZF\Versioning\AcceptListener" => "Laminas\ApiTools\Versioning\AcceptListener"
   "ZF\Versioning\ContentTypeListener" => "Laminas\ApiTools\Versioning\ContentTypeListener"
   "ZF\Versioning\VersionListener" => "Laminas\ApiTools\Versioning\VersionListener"
   "Laminas\ApiTools\ApiProblem\ApiProblemListener" => "Laminas\ApiTools\ApiProblem\Listener\ApiProblemListener"
   "Laminas\ApiTools\ApiProblem\RenderErrorListener" => "Laminas\ApiTools\ApiProblem\Listener\RenderErrorListener"
   "Laminas\ApiTools\ApiProblem\ApiProblemRenderer" => "Laminas\ApiTools\ApiProblem\View\ApiProblemRenderer"
   "Laminas\ApiTools\ApiProblem\ApiProblemStrategy" => "Laminas\ApiTools\ApiProblem\View\ApiProblemStrategy"
   "ZF\ApiProblem\ApiProblemListener" => "Laminas\ApiTools\ApiProblem\ApiProblemListener"
   "ZF\ApiProblem\RenderErrorListener" => "Laminas\ApiTools\ApiProblem\RenderErrorListener"
   "ZF\ApiProblem\ApiProblemRenderer" => "Laminas\ApiTools\ApiProblem\ApiProblemRenderer"
   "ZF\ApiProblem\ApiProblemStrategy" => "Laminas\ApiTools\ApiProblem\ApiProblemStrategy"
   "ZF\ApiProblem\Listener\ApiProblemListener" => "Laminas\ApiTools\ApiProblem\Listener\ApiProblemListener"
   "ZF\ApiProblem\Listener\RenderErrorListener" => "Laminas\ApiTools\ApiProblem\Listener\RenderErrorListener"
   "ZF\ApiProblem\Listener\SendApiProblemResponseListener" => "Laminas\ApiTools\ApiProblem\Listener\SendApiProblemResponseListener"
   "ZF\ApiProblem\View\ApiProblemRenderer" => "Laminas\ApiTools\ApiProblem\View\ApiProblemRenderer"
   "ZF\ApiProblem\View\ApiProblemStrategy" => "Laminas\ApiTools\ApiProblem\View\ApiProblemStrategy"
   "authentication" => "Laminas\ApiTools\MvcAuth\Authentication"
   "authorization" => "Laminas\ApiTools\MvcAuth\Authorization\AuthorizationInterface"
   "Laminas\ApiTools\MvcAuth\Authorization\AuthorizationInterface" => "Laminas\ApiTools\MvcAuth\Authorization\AclAuthorization"
   "Laminas\ApiTools\OAuth2\Provider\UserId" => "Laminas\ApiTools\OAuth2\Provider\UserId\AuthenticationService"
   "ZF\OAuth2\Provider\UserId" => "Laminas\ApiTools\OAuth2\Provider\UserId"
   "ZF\OAuth2\Adapter\PdoAdapter" => "Laminas\ApiTools\OAuth2\Adapter\PdoAdapter"
   "ZF\OAuth2\Adapter\MongoAdapter" => "Laminas\ApiTools\OAuth2\Adapter\MongoAdapter"
   "ZF\OAuth2\Provider\UserId\AuthenticationService" => "Laminas\ApiTools\OAuth2\Provider\UserId\AuthenticationService"
   "ZF\OAuth2\Service\OAuth2Server" => "Laminas\ApiTools\OAuth2\Service\OAuth2Server"
   "ZF\Hal\Extractor\LinkExtractor" => "Laminas\ApiTools\Hal\Extractor\LinkExtractor"
   "ZF\Hal\Extractor\LinkCollectionExtractor" => "Laminas\ApiTools\Hal\Extractor\LinkCollectionExtractor"
   "ZF\Hal\HalConfig" => "Laminas\ApiTools\Hal\HalConfig"
   "ZF\Hal\JsonRenderer" => "Laminas\ApiTools\Hal\JsonRenderer"
   "ZF\Hal\JsonStrategy" => "Laminas\ApiTools\Hal\JsonStrategy"
   "ZF\Hal\Link\LinkUrlBuilder" => "Laminas\ApiTools\Hal\Link\LinkUrlBuilder"
   "ZF\Hal\MetadataMap" => "Laminas\ApiTools\Hal\MetadataMap"
   "ZF\Hal\RendererOptions" => "Laminas\ApiTools\Hal\RendererOptions"
   "ZF\Apigility\MvcAuth\UnauthenticatedListener" => "Laminas\ApiTools\MvcAuth\UnauthenticatedListener"
   "ZF\Apigility\MvcAuth\UnauthorizedListener" => "Laminas\ApiTools\MvcAuth\UnauthorizedListener"
   "ZF\Configuration\ConfigResource" => "Laminas\ApiTools\Configuration\ConfigResource"
   "ZF\Configuration\ConfigResourceFactory" => "Laminas\ApiTools\Configuration\ConfigResourceFactory"
   "ZF\Configuration\ConfigWriter" => "Laminas\ApiTools\Configuration\ConfigWriter"
   "ZF\Configuration\ModuleUtils" => "Laminas\ApiTools\Configuration\ModuleUtils"
   "ZF\Apigility\Admin\Listener\CryptFilterListener" => "Laminas\ApiTools\Admin\Listener\CryptFilterListener"
   "ZF\Apigility\Admin\Listener\DisableHttpCacheListener" => "Laminas\ApiTools\Admin\Listener\DisableHttpCacheListener"
   "ZF\Apigility\Admin\Listener\EnableHalRenderCollectionsListener" => "Laminas\ApiTools\Admin\Listener\EnableHalRenderCollectionsListener"
   "ZF\Apigility\Admin\Listener\InjectModuleResourceLinksListener" => "Laminas\ApiTools\Admin\Listener\InjectModuleResourceLinksListener"
   "ZF\Apigility\Admin\Listener\NormalizeMatchedControllerServiceNameListener" => "Laminas\ApiTools\Admin\Listener\NormalizeMatchedControllerServiceNameListener"
   "ZF\Apigility\Admin\Listener\NormalizeMatchedInputFilterNameListener" => "Laminas\ApiTools\Admin\Listener\NormalizeMatchedInputFilterNameListener"
   "ZF\Apigility\Admin\Model\AuthenticationModel" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\AuthenticationModel"
   "ZF\Apigility\Admin\Model\AuthorizationModelFactory" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\AuthorizationModelFactory"
   "ZF\Apigility\Admin\Model\ContentNegotiationModel" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\ContentNegotiationModel"
   "ZF\Apigility\Admin\Model\ContentNegotiationResource" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\ContentNegotiationResource"
   "ZF\Apigility\Admin\Model\DbAdapterModel" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\DbAdapterModel"
   "ZF\Apigility\Admin\Model\DbAdapterResource" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\DbAdapterResource"
   "ZF\Apigility\Admin\Model\DbAutodiscoveryModel" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\DbAutodiscoveryModel"
   "ZF\Apigility\Admin\Model\DoctrineAdapterModel" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\DoctrineAdapterModel"
   "ZF\Apigility\Admin\Model\DoctrineAdapterResource" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\DoctrineAdapterResource"
   "ZF\Apigility\Admin\Model\DocumentationModel" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\DocumentationModel"
   "ZF\Apigility\Admin\Model\FiltersModel" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\FiltersModel"
   "ZF\Apigility\Admin\Model\HydratorsModel" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\HydratorsModel"
   "ZF\Apigility\Admin\Model\InputFilterModel" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\InputFilterModel"
   "ZF\Apigility\Admin\Model\ModuleModel" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\ModuleModel"
   "ZF\Apigility\Admin\Model\ModulePathSpec" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\ModulePathSpec"
   "ZF\Apigility\Admin\Model\ModuleResource" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\ModuleResource"
   "ZF\Apigility\Admin\Model\ModuleVersioningModelFactory" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\ModuleVersioningModelFactory"
   "ZF\Apigility\Admin\Model\RestServiceModelFactory" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\RestServiceModelFactory"
   "ZF\Apigility\Admin\Model\RestServiceResource" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\RestServiceResource"
   "ZF\Apigility\Admin\Model\RpcServiceModelFactory" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\RpcServiceModelFactory"
   "ZF\Apigility\Admin\Model\RpcServiceResource" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\RpcServiceResource"
   "ZF\Apigility\Admin\Model\ValidatorMetadataModel" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\ValidatorMetadataModel"
   "ZF\Apigility\Admin\Model\ValidatorsModel" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\ValidatorsModel"
   "ZF\Apigility\Admin\Model\VersioningModelFactory" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\VersioningModelFactory"
   "ZF\Apigility\Documentation\ApiFactory" => "Laminas\ApiTools\Documentation\ApiFactory"
   "ZF\Apigility\Documentation\Swagger\SwaggerViewStrategy" => "Laminas\ApiTools\Documentation\Swagger\SwaggerViewStrategy"
   "Admin\Model\Interfaces\UserRepositoryInterface" => "Admin\Model\Repository\MysqlUserRepository"
   "Admin\Model\Interfaces\AreaRepositoryInterface" => "Admin\Model\Repository\MysqlAreaRepository"
   "Admin\Model\Interfaces\ClientRepositoryInterface" => "Admin\Model\Repository\MysqlClientRepository"
   "Admin\Model\Interfaces\DelegationRepositoryInterface" => "Admin\Model\Repository\MysqlDelegationRepository"
   "Admin\Model\Interfaces\ExtensionRepositoryInterface" => "Admin\Model\Repository\MysqlExtensionRepository"
   "Admin\Model\Interfaces\RoleRepositoryInterface" => "Admin\Model\Repository\MysqlRoleRepository"
   "Admin\Model\Interfaces\ApiVunkersuiteRepositoryInterface" => "Admin\Model\Repository\ApiVunkersuiteRepository"
   "Admin\Model\Interfaces\ConfigurationRepositoryInterface" => "Admin\Model\Repository\MysqlConfigurationRepository"
   "Admin\Model\Interfaces\PermissionRepositoryInterface" => "Admin\Model\Repository\MysqlPermissionRepository"
   "Admin\Model\Interfaces\ClientContactRepositoryInterface" => "Admin\Model\Repository\MysqlClientContactRepository"
   "Admin\Model\Interfaces\VsuiteDaemonActionsRepositoryInterface" => "Admin\Model\Repository\MysqlVsuiteDaemonActionsRepository"
   "Admin\Model\Interfaces\CompaniesRepositoryInterface" => "Admin\Model\Repository\MysqlCompaniesRepository"
   "Admin\Model\Interfaces\EmailQueueRepositoryInterface" => "Admin\Model\Repository\MysqlEmailQueueRepository"
   "Admin\Model\Interfaces\UsersPasswordsRepositoryInterface" => "Admin\Model\Repository\MysqlUsersPasswordsRepository"
   "Admin\Model\Interfaces\CountriesRepositoryInterface" => "Admin\Model\Repository\MysqlCountriesRepository"
   "Admin\Model\Interfaces\ProvincesRepositoryInterface" => "Admin\Model\Repository\MysqlProvincesRepository"
   "HashService" => "Application\Service\HashService"
   "Tickets\Model\Interfaces\ActivityRepositoryInterface" => "Tickets\Model\Repository\MysqlActivityRepository"
   "Tickets\Model\Interfaces\ActivityTypesRepositoryInterface" => "Tickets\Model\Repository\MysqlActivityTypesRepository"
   "Tickets\Model\Interfaces\CalendarRepositoryInterface" => "Tickets\Model\Repository\MysqlCalendarRepository"
   "Tickets\Model\Interfaces\CalendarHoursRepositoryInterface" => "Tickets\Model\Repository\MysqlCalendarHoursRepository"
   "Tickets\Model\Interfaces\ClientsTypesRepositoryInterface" => "Tickets\Model\Repository\MysqlClientsTypesRepository"
   "Tickets\Model\Interfaces\ComparisonRepositoryInterface" => "Tickets\Model\Repository\MysqlComparisonRepository"
   "Tickets\Model\Interfaces\DiscountRepositoryInterface" => "Tickets\Model\Repository\MysqlDiscountRepository"
   "Tickets\Model\Interfaces\DiscountGroupsRepositoryInterface" => "Tickets\Model\Repository\MysqlDiscountGroupsRepository"
   "Tickets\Model\Interfaces\DiscountProductsRepositoryInterface" => "Tickets\Model\Repository\MysqlDiscountProductsRepository"
   "Tickets\Model\Interfaces\DiscountQuantityRepositoryInterface" => "Tickets\Model\Repository\MysqlDiscountQuantityRepository"
   "Tickets\Model\Interfaces\DiscountQuantityClientsRepositoryInterface" => "Tickets\Model\Repository\MysqlDiscountQuantityClientsRepository"
   "Tickets\Model\Interfaces\EstablishmentsRepositoryInterface" => "Tickets\Model\Repository\MysqlEstablishmentsRepository"
   "Tickets\Model\Interfaces\ForfaitsRepositoryInterface" => "Tickets\Model\Repository\MysqlForfaitsRepository"
   "Tickets\Model\Interfaces\NoticeRepositoryInterface" => "Tickets\Model\Repository\MysqlNoticeRepository"
   "Tickets\Model\Interfaces\PrereservationsRepositoryInterface" => "Tickets\Model\Repository\MysqlPrereservationsRepository"
   "Tickets\Model\Interfaces\ProductsRepositoryInterface" => "Tickets\Model\Repository\MysqlProductsRepository"
   "Tickets\Model\Interfaces\ProductsActivitiesRepositoryInterface" => "Tickets\Model\Repository\MysqlProductsActivitiesRepository"
   "Tickets\Model\Interfaces\ProductsClientsRepositoryInterface" => "Tickets\Model\Repository\MysqlProductsClientsRepository"
   "Tickets\Model\Interfaces\ReservationsRepositoryInterface" => "Tickets\Model\Repository\MysqlReservationsRepository"
   "Tickets\Model\Interfaces\ReservationsActivitiesRepositoryInterface" => "Tickets\Model\Repository\MysqlReservationsActivitiesRepository"
   "Tickets\Model\Interfaces\ReservationsClientsRepositoryInterface" => "Tickets\Model\Repository\MysqlReservationsClientsRepository"
   "Tickets\Model\Interfaces\SchedulesRepositoryInterface" => "Tickets\Model\Repository\MysqlSchedulesRepository"
   "Tickets\Model\Interfaces\SchedulesHoursRepositoryInterface" => "Tickets\Model\Repository\MysqlSchedulesHoursRepository"
   "Tickets\Model\Interfaces\TypePaymentRepositoryInterface" => "Tickets\Model\Repository\MysqlTypePaymentRepository"
   "Tickets\Model\Interfaces\CouponEstablishmentsRepositoryInterface" => "Tickets\Model\Repository\MysqlCouponEstablishmentsRepository"
   "Zend\Paginator\AdapterPluginManager" => "Laminas\Paginator\AdapterPluginManager"
   "Zend\Paginator\ScrollingStylePluginManager" => "Laminas\Paginator\ScrollingStylePluginManager"
  ]
  "factories" => array:180 [
   "SerializerAdapterManager" => "Laminas\Serializer\AdapterPluginManagerFactory"
   "Laminas\InputFilter\InputFilterPluginManager" => "Laminas\InputFilter\InputFilterPluginManagerFactory"
   "Laminas\Filter\FilterPluginManager" => "Laminas\Filter\FilterPluginManagerFactory"
   "Laminas\Hydrator\HydratorPluginManager" => "Laminas\Hydrator\HydratorPluginManagerFactory"
   "Laminas\Hydrator\StandaloneHydratorPluginManager" => "Laminas\Hydrator\StandaloneHydratorPluginManagerFactory"
   "Laminas\Mail\Protocol\SmtpPluginManager" => "Laminas\Mail\Protocol\SmtpPluginManagerFactory"
   "DependencyInjector" => "Laminas\ServiceManager\Di\DiFactory"
   "DiAbstractServiceFactory" => "Laminas\ServiceManager\Di\DiAbstractServiceFactoryFactory"
   "DiServiceInitializer" => "Laminas\ServiceManager\Di\DiServiceInitializerFactory"
   "DiStrictAbstractServiceFactory" => "Laminas\ServiceManager\Di\DiStrictAbstractServiceFactoryFactory"
   "Laminas\Session\Config\ConfigInterface" => "Laminas\Session\Service\SessionConfigFactory"
   "Laminas\Session\ManagerInterface" => "Laminas\Session\Service\SessionManagerFactory"
   "Laminas\Session\Storage\StorageInterface" => "Laminas\Session\Service\StorageFactory"
   "Laminas\Mvc\I18n\Translator" => "Laminas\Mvc\I18n\TranslatorFactory"
   "ConsoleAdapter" => "Laminas\Mvc\Console\Service\ConsoleAdapterFactory"
   "ConsoleExceptionStrategy" => "Laminas\Mvc\Console\Service\ConsoleExceptionStrategyFactory"
   "ConsoleRouteNotFoundStrategy" => "Laminas\Mvc\Console\Service\ConsoleRouteNotFoundStrategyFactory"
   "ConsoleRouter" => "Laminas\Mvc\Console\Router\ConsoleRouterFactory"
   "ConsoleViewManager" => "Laminas\Mvc\Console\Service\ConsoleViewManagerFactory"
   "Laminas\Mvc\Console\View\DefaultRenderingStrategy" => "Laminas\Mvc\Console\Service\DefaultRenderingStrategyFactory"
   "Laminas\Mvc\Console\View\Renderer" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Log\Logger" => "Laminas\Log\LoggerServiceFactory"
   "LogFilterManager" => "Laminas\Log\FilterPluginManagerFactory"
   "LogFormatterManager" => "Laminas\Log\FormatterPluginManagerFactory"
   "LogProcessorManager" => "Laminas\Log\ProcessorPluginManagerFactory"
   "LogWriterManager" => "Laminas\Log\WriterPluginManagerFactory"
   "FormAnnotationBuilder" => "Laminas\Form\Annotation\AnnotationBuilderFactory"
   "FormElementManager" => "Laminas\Form\FormElementManagerFactory"
   "Laminas\Db\Adapter\AdapterInterface" => "Laminas\Db\Adapter\AdapterServiceFactory"
   "Laminas\Cache\PatternPluginManager" => "Laminas\Cache\Service\PatternPluginManagerFactory"
   "Laminas\Cache\Storage\AdapterPluginManager" => "Laminas\Cache\Service\StorageAdapterPluginManagerFactory"
   "Laminas\Cache\Storage\PluginManager" => "Laminas\Cache\Service\StoragePluginManagerFactory"
   "Laminas\Router\Http\TreeRouteStack" => "Laminas\Router\Http\HttpRouterFactory"
   "Laminas\Router\RoutePluginManager" => "Laminas\Router\RoutePluginManagerFactory"
   "Laminas\Router\RouteStackInterface" => "Laminas\Router\RouterFactory"
   "Laminas\Validator\ValidatorPluginManager" => "Laminas\Validator\ValidatorPluginManagerFactory"
   "Laminas\I18n\Translator\TranslatorInterface" => "Laminas\I18n\Translator\TranslatorServiceFactory"
   "Laminas\I18n\Translator\LoaderPluginManager" => "Laminas\I18n\Translator\LoaderPluginManagerFactory"
   "Laminas\Navigation\Navigation" => "Laminas\Navigation\Service\DefaultNavigationFactory"
   "Laminas\ApiTools\Versioning\AcceptListener" => "Laminas\ApiTools\Versioning\Factory\AcceptListenerFactory"
   "Laminas\ApiTools\Versioning\ContentTypeListener" => "Laminas\ApiTools\Versioning\Factory\ContentTypeListenerFactory"
   "Laminas\ApiTools\Versioning\VersionListener" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\ApiProblem\Listener\ApiProblemListener" => "Laminas\ApiTools\ApiProblem\Factory\ApiProblemListenerFactory"
   "Laminas\ApiTools\ApiProblem\Listener\RenderErrorListener" => "Laminas\ApiTools\ApiProblem\Factory\RenderErrorListenerFactory"
   "Laminas\ApiTools\ApiProblem\Listener\SendApiProblemResponseListener" => "Laminas\ApiTools\ApiProblem\Factory\SendApiProblemResponseListenerFactory"
   "Laminas\ApiTools\ApiProblem\View\ApiProblemRenderer" => "Laminas\ApiTools\ApiProblem\Factory\ApiProblemRendererFactory"
   "Laminas\ApiTools\ApiProblem\View\ApiProblemStrategy" => "Laminas\ApiTools\ApiProblem\Factory\ApiProblemStrategyFactory"
   "Laminas\ApiTools\ContentNegotiation\ContentTypeListener" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Request" => "Laminas\ApiTools\ContentNegotiation\Factory\RequestFactory"
   "Laminas\ApiTools\ContentNegotiation\AcceptListener" => "Laminas\ApiTools\ContentNegotiation\Factory\AcceptListenerFactory"
   "Laminas\ApiTools\ContentNegotiation\AcceptFilterListener" => "Laminas\ApiTools\ContentNegotiation\Factory\AcceptFilterListenerFactory"
   "Laminas\ApiTools\ContentNegotiation\ContentTypeFilterListener" => "Laminas\ApiTools\ContentNegotiation\Factory\ContentTypeFilterListenerFactory"
   "Laminas\ApiTools\ContentNegotiation\ContentNegotiationOptions" => "Laminas\ApiTools\ContentNegotiation\Factory\ContentNegotiationOptionsFactory"
   "Laminas\ApiTools\ContentNegotiation\HttpMethodOverrideListener" => "Laminas\ApiTools\ContentNegotiation\Factory\HttpMethodOverrideListenerFactory"
   "Laminas\ApiTools\Rpc\OptionsListener" => "Laminas\ApiTools\Rpc\Factory\OptionsListenerFactory"
   "Laminas\ApiTools\MvcAuth\Authentication" => "Laminas\ApiTools\MvcAuth\Factory\AuthenticationServiceFactory"
   "Laminas\ApiTools\MvcAuth\ApacheResolver" => "Laminas\ApiTools\MvcAuth\Factory\ApacheResolverFactory"
   "Laminas\ApiTools\MvcAuth\FileResolver" => "Laminas\ApiTools\MvcAuth\Factory\FileResolverFactory"
   "Laminas\ApiTools\MvcAuth\Authentication\DefaultAuthenticationListener" => "Laminas\ApiTools\MvcAuth\Factory\DefaultAuthenticationListenerFactory"
   "Laminas\ApiTools\MvcAuth\Authentication\AuthHttpAdapter" => "Laminas\ApiTools\MvcAuth\Factory\DefaultAuthHttpAdapterFactory"
   "Laminas\ApiTools\MvcAuth\Authorization\AclAuthorization" => "Laminas\ApiTools\MvcAuth\Factory\AclAuthorizationFactory"
   "Laminas\ApiTools\MvcAuth\Authorization\DefaultAuthorizationListener" => "Laminas\ApiTools\MvcAuth\Factory\DefaultAuthorizationListenerFactory"
   "Laminas\ApiTools\MvcAuth\Authorization\DefaultResourceResolverListener" => "Laminas\ApiTools\MvcAuth\Factory\DefaultResourceResolverListenerFactory"
   "Laminas\ApiTools\OAuth2\Service\OAuth2Server" => "Laminas\ApiTools\MvcAuth\Factory\NamedOAuth2ServerFactory"
   "Laminas\Authentication\Storage\NonPersistent" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\MvcAuth\Authentication\DefaultAuthenticationPostListener" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\MvcAuth\Authorization\DefaultAuthorizationPostListener" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\OAuth2\Adapter\PdoAdapter" => "Laminas\ApiTools\OAuth2\Factory\PdoAdapterFactory"
   "Laminas\ApiTools\OAuth2\Adapter\MongoAdapter" => "Laminas\ApiTools\OAuth2\Factory\MongoAdapterFactory"
   "Laminas\ApiTools\OAuth2\Provider\UserId\AuthenticationService" => "Laminas\ApiTools\OAuth2\Provider\UserId\AuthenticationServiceFactory"
   "Laminas\ApiTools\Hal\Extractor\LinkExtractor" => "Laminas\ApiTools\Hal\Factory\LinkExtractorFactory"
   "Laminas\ApiTools\Hal\Extractor\LinkCollectionExtractor" => "Laminas\ApiTools\Hal\Factory\LinkCollectionExtractorFactory"
   "Laminas\ApiTools\Hal\HalConfig" => "Laminas\ApiTools\Hal\Factory\HalConfigFactory"
   "Laminas\ApiTools\Hal\JsonRenderer" => "Laminas\ApiTools\Hal\Factory\HalJsonRendererFactory"
   "Laminas\ApiTools\Hal\JsonStrategy" => "Laminas\ApiTools\Hal\Factory\HalJsonStrategyFactory"
   "Laminas\ApiTools\Hal\Link\LinkUrlBuilder" => "Laminas\ApiTools\Hal\Factory\LinkUrlBuilderFactory"
   "Laminas\ApiTools\Hal\MetadataMap" => "Laminas\ApiTools\Hal\Factory\MetadataMapFactory"
   "Laminas\ApiTools\Hal\RendererOptions" => "Laminas\ApiTools\Hal\Factory\RendererOptionsFactory"
   "Laminas\ApiTools\Rest\OptionsListener" => "Laminas\ApiTools\Rest\Factory\OptionsListenerFactory"
   "Laminas\ApiTools\ContentValidation\ContentValidationListener" => "Laminas\ApiTools\ContentValidation\ContentValidationListenerFactory"
   "Laminas\ApiTools\MvcAuth\UnauthenticatedListener" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\MvcAuth\UnauthorizedListener" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\Configuration\ConfigResource" => "Laminas\ApiTools\Configuration\Factory\ConfigResourceFactory"
   "Laminas\ApiTools\Configuration\ConfigResourceFactory" => "Laminas\ApiTools\Configuration\Factory\ResourceFactoryFactory"
   "Laminas\ApiTools\Configuration\ConfigWriter" => "Laminas\ApiTools\Configuration\Factory\ConfigWriterFactory"
   "Laminas\ApiTools\Configuration\ModuleUtils" => "Laminas\ApiTools\Configuration\Factory\ModuleUtilsFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Listener\CryptFilterListener" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Listener\DisableHttpCacheListener" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Listener\EnableHalRenderCollectionsListener" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Listener\InjectModuleResourceLinksListener" => "Laminas\ApiTools\Admin\Listener\InjectModuleResourceLinksListenerFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Listener\NormalizeMatchedControllerServiceNameListener" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Listener\NormalizeMatchedInputFilterNameListener" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\AuthenticationModel" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\AuthenticationModelFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\AuthorizationModelFactory" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\AuthorizationModelFactoryFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\ContentNegotiationModel" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\ContentNegotiationModelFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\ContentNegotiationResource" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\ContentNegotiationResourceFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\DbAdapterModel" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\DbAdapterModelFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\DbAdapterResource" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\DbAdapterResourceFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\DbAutodiscoveryModel" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\DbAutodiscoveryModelFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\DoctrineAdapterModel" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\DoctrineAdapterModelFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\DoctrineAdapterResource" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\DoctrineAdapterResourceFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\DocumentationModel" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\DocumentationModelFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\FiltersModel" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\FiltersModelFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\HydratorsModel" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\HydratorsModelFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\InputFilterModel" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\InputFilterModelFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\ModuleModel" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\ModuleModelFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\ModulePathSpec" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\ModulePathSpecFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\ModuleResource" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\ModuleResourceFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\ModuleVersioningModelFactory" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\ModuleVersioningModelFactoryFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\RestServiceModelFactory" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\RestServiceModelFactoryFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\RestServiceResource" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\RestServiceResourceFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\RpcServiceModelFactory" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\RpcServiceModelFactoryFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\RpcServiceResource" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\RpcServiceResourceFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\ValidatorMetadataModel" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\ValidatorMetadataModelFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\ValidatorsModel" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\ValidatorsModelFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\VersioningModelFactory" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\VersioningModelFactoryFactory"
   "Laminas\ApiTools\Documentation\ApiFactory" => "Laminas\ApiTools\Documentation\Factory\ApiFactoryFactory"
   "Laminas\ApiTools\Documentation\Swagger\SwaggerViewStrategy" => "Laminas\ApiTools\Documentation\Swagger\SwaggerViewStrategyFactory"
   "Application\Service\ImageManager" => "Application\Service\Factory\ImageManagerFactory"
   "Laminas\Authentication\AuthenticationService" => "Admin\Service\Factory\AuthenticationServiceFactory"
   "Admin\Service\AuthAdapter" => "Admin\Service\Factory\AuthAdapterFactory"
   "Admin\Service\AuthManager" => "Admin\Service\Factory\AuthManagerFactory"
   "Admin\Service\RbacManager" => "Admin\Service\Factory\RbacManagerFactory"
   "Application\Service\RbacAssertionManager" => "Application\Service\Factory\RbacAssertionManagerFactory"
   "MvcTranslator" => "Application\Mvc\Service\TranslatorServiceFactory"
   "Application\Service\HashService" => "Application\Service\Factory\HashServiceFactory"
   "Admin\Model\Repository\ApiUserRepository" => "Admin\Model\Factory\ApiUserRepositoryFactory"
   "Admin\Model\Repository\ApiVunkersuiteRepository" => "Admin\Model\Factory\ApiVunkersuiteRepositoryFactory"
   "Admin\Model\Repository\MysqlAreaRepository" => "Admin\Model\Factory\MysqlAreaRepositoryFactory"
   "Admin\Model\Repository\MysqlClientRepository" => "Admin\Model\Factory\MysqlClientRepositoryFactory"
   "Admin\Model\Repository\MysqlConfigurationRepository" => "Admin\Model\Factory\MysqlConfigurationRepositoryFactory"
   "Admin\Model\Repository\MysqlDelegationRepository" => "Admin\Model\Factory\MysqlDelegationRepositoryFactory"
   "Admin\Model\Repository\MysqlExtensionRepository" => "Admin\Model\Factory\MysqlExtensionRepositoryFactory"
   "Admin\Model\Repository\MysqlPermissionRepository" => "Admin\Model\Factory\MysqlPermissionRepositoryFactory"
   "Admin\Model\Repository\MysqlRoleRepository" => "Admin\Model\Factory\MysqlRoleRepositoryFactory"
   "Admin\Model\Repository\MysqlUserRepository" => "Admin\Model\Factory\MysqlUserRepositoryFactory"
   "Admin\Model\Repository\MysqlClientContactRepository" => "Admin\Model\Factory\MysqlClientContactRepositoryFactory"
   "Admin\Model\Repository\MysqlVsuiteDaemonActionsRepository" => "Admin\Model\Factory\MysqlVsuiteDaemonActionsRepositoryFactory"
   "Admin\Model\Repository\MysqlCompaniesRepository" => "Admin\Model\Factory\MysqlCompaniesRepositoryFactory"
   "Admin\Model\Repository\MysqlEmailQueueRepository" => "Admin\Model\Factory\MysqlEmailQueueRepositoryFactory"
   "Admin\Model\Repository\MysqlUsersPasswordsRepository" => "Admin\Model\Factory\MysqlUsersPasswordsRepositoryFactory"
   "Admin\Model\Repository\MysqlCountriesRepository" => "Admin\Model\Factory\MysqlCountriesRepositoryFactory"
   "Admin\Model\Repository\MysqlProvincesRepository" => "Admin\Model\Factory\MysqlProvincesRepositoryFactory"
   "Admin\Model\Gateway\ApiGateway" => "Admin\Model\Gateway\Factory\ApiGatewayFactory"
   "Admin\Model\Gateway\SQLServerGateway" => "Admin\Model\Gateway\Factory\SQLServerGatewayFactory"
   "navigation" => "Laminas\Navigation\Service\DefaultNavigationFactory"
   "Application\Service\MailSender" => "Application\Service\Factory\MailSenderFactory"
   "Admin\Service\TelegramService" => "Admin\Service\Factory\TelegramServiceFactory"
   "Tickets\Model\Repository\MysqlActivityRepository" => "Tickets\Model\Factory\MysqlActivityRepositoryFactory"
   "Tickets\Model\Repository\MysqlActivityTypesRepository" => "Tickets\Model\Factory\MysqlActivityTypesRepositoryFactory"
   "Tickets\Model\Repository\MysqlCalendarRepository" => "Tickets\Model\Factory\MysqlCalendarRepositoryFactory"
   "Tickets\Model\Repository\MysqlCalendarHoursRepository" => "Tickets\Model\Factory\MysqlCalendarHoursRepositoryFactory"
   "Tickets\Model\Repository\MysqlClientsTypesRepository" => "Tickets\Model\Factory\MysqlClientsTypesRepositoryFactory"
   "Tickets\Model\Repository\MysqlComparisonRepository" => "Tickets\Model\Factory\MysqlComparisonRepositoryFactory"
   "Tickets\Model\Repository\MysqlDiscountRepository" => "Tickets\Model\Factory\MysqlDiscountRepositoryFactory"
   "Tickets\Model\Repository\MysqlDiscountGroupsRepository" => "Tickets\Model\Factory\MysqlDiscountGroupsRepositoryFactory"
   "Tickets\Model\Repository\MysqlDiscountProductsRepository" => "Tickets\Model\Factory\MysqlDiscountProductsRepositoryFactory"
   "Tickets\Model\Repository\MysqlDiscountQuantityRepository" => "Tickets\Model\Factory\MysqlDiscountQuantityRepositoryFactory"
   "Tickets\Model\Repository\MysqlDiscountQuantityClientsRepository" => "Tickets\Model\Factory\MysqlDiscountQuantityClientsRepositoryFactory"
   "Tickets\Model\Repository\MysqlEstablishmentsRepository" => "Tickets\Model\Factory\MysqlEstablishmentsRepositoryFactory"
   "Tickets\Model\Repository\MysqlForfaitsRepository" => "Tickets\Model\Factory\MysqlForfaitsRepositoryFactory"
   "Tickets\Model\Repository\MysqlNoticeRepository" => "Tickets\Model\Factory\MysqlNoticeRepositoryFactory"
   "Tickets\Model\Repository\MysqlPrereservationsRepository" => "Tickets\Model\Factory\MysqlPrereservationsRepositoryFactory"
   "Tickets\Model\Repository\MysqlProductsRepository" => "Tickets\Model\Factory\MysqlProductsRepositoryFactory"
   "Tickets\Model\Repository\MysqlProductsActivitiesRepository" => "Tickets\Model\Factory\MysqlProductsActivitiesRepositoryFactory"
   "Tickets\Model\Repository\MysqlProductsClientsRepository" => "Tickets\Model\Factory\MysqlProductsClientsRepositoryFactory"
   "Tickets\Model\Repository\MysqlReservationsRepository" => "Tickets\Model\Factory\MysqlReservationsRepositoryFactory"
   "Tickets\Model\Repository\MysqlReservationsActivitiesRepository" => "Tickets\Model\Factory\MysqlReservationsActivitiesRepositoryFactory"
   "Tickets\Model\Repository\MysqlReservationsClientsRepository" => "Tickets\Model\Factory\MysqlReservationsClientsRepositoryFactory"
   "Tickets\Model\Repository\MysqlSchedulesRepository" => "Tickets\Model\Factory\MysqlSchedulesRepositoryFactory"
   "Tickets\Model\Repository\MysqlSchedulesHoursRepository" => "Tickets\Model\Factory\MysqlSchedulesHoursRepositoryFactory"
   "Tickets\Model\Repository\MysqlTypePaymentRepository" => "Tickets\Model\Factory\MysqlTypePaymentRepositoryFactory"
   "Tickets\Service\RedsysService" => "Tickets\Service\Factory\RedsysServiceFactory"
   "Tickets\Service\BookingsService" => "Tickets\Service\Factory\BookingsServiceFactory"
   "Tickets\Service\PdfService" => "Tickets\Service\Factory\PdfServiceFactory"
   "Tickets\Service\QrService" => "Tickets\Service\Factory\QrServiceFactory"
   "Tickets\Service\EmailReservationService" => "Tickets\Service\Factory\EmailReservationServiceFactory"
   "Tickets\Model\Repository\MysqlCouponEstablishmentsRepository" => "Tickets\Model\Factory\MysqlCouponEstablishmentsRepositoryFactory"
   "Laminas\Paginator\AdapterPluginManager" => "Laminas\Paginator\AdapterPluginManagerFactory"
   "Laminas\Paginator\ScrollingStylePluginManager" => "Laminas\Paginator\ScrollingStylePluginManagerFactory"
  ]
  "abstract_factories" => array:11 [
   0 => "Laminas\Session\Service\ContainerAbstractServiceFactory"
   1 => "Laminas\Log\LoggerAbstractServiceFactory"
   2 => "Laminas\Log\PsrLoggerAbstractAdapterFactory"
   3 => "Laminas\Form\FormAbstractServiceFactory"
   4 => "Laminas\Db\Adapter\AdapterAbstractServiceFactory"
   5 => "Laminas\Cache\Service\StorageCacheAbstractServiceFactory"
   6 => "Laminas\Navigation\Service\NavigationAbstractServiceFactory"
   7 => "Laminas\Db\Adapter\AdapterAbstractServiceFactory"
   8 => "Laminas\ApiTools\DbConnectedResourceAbstractFactory"
   9 => "Laminas\ApiTools\TableGatewayAbstractFactory"
   10 => "Laminas\Navigation\Service\NavigationAbstractServiceFactory"
  ]
  "delegators" => array:10 [
   "HttpRouter" => array:1 [
    0 => "Laminas\Mvc\I18n\Router\HttpRouterDelegatorFactory"
   ]
   "Laminas\Router\Http\TreeRouteStack" => array:1 [
    0 => "Laminas\Mvc\I18n\Router\HttpRouterDelegatorFactory"
   ]
   "ControllerManager" => array:1 [
    0 => "Laminas\Mvc\Console\Service\ControllerManagerDelegatorFactory"
   ]
   "Request" => array:1 [
    0 => "Laminas\Mvc\Console\Service\ConsoleRequestDelegatorFactory"
   ]
   "Response" => array:1 [
    0 => "Laminas\Mvc\Console\Service\ConsoleResponseDelegatorFactory"
   ]
   "Laminas\Router\RouteStackInterface" => array:1 [
    0 => "Laminas\Mvc\Console\Router\ConsoleRouterDelegatorFactory"
   ]
   "Laminas\Mvc\SendResponseListener" => array:1 [
    0 => "Laminas\Mvc\Console\Service\ConsoleResponseSenderDelegatorFactory"
   ]
   "ViewHelperManager" => array:3 [
    0 => "Laminas\Mvc\Console\Service\ConsoleViewHelperManagerDelegatorFactory"
    1 => "Laminas\Navigation\View\ViewHelperManagerDelegatorFactory"
    2 => "Laminas\Navigation\View\ViewHelperManagerDelegatorFactory"
   ]
   "ViewManager" => array:1 [
    0 => "Laminas\Mvc\Console\Service\ViewManagerDelegatorFactory"
   ]
   "Laminas\ApiTools\MvcAuth\Authentication\DefaultAuthenticationListener" => array:1 [
    0 => "Laminas\ApiTools\MvcAuth\Factory\AuthenticationAdapterDelegatorFactory"
   ]
  ]
  "invokables" => array:1 [
   "Laminas\ApiTools\Rest\RestParametersListener" => "Laminas\ApiTools\Rest\Listener\RestParametersListener"
  ]
 ]
 "input_filters" => array:3 [
  "abstract_factories" => array:2 [
   0 => "Laminas\InputFilter\InputFilterAbstractServiceFactory"
   1 => "Laminas\InputFilter\InputFilterAbstractServiceFactory"
  ]
  "aliases" => array:43 [
   "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\Authentication\BasicAuth" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\Authentication\BasicInputFilter"
   "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\Authentication\DigestAuth" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\Authentication\DigestInputFilter"
   "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\Authentication\OAuth2" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\Authentication\OAuth2InputFilter"
   "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\Authorization" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\AuthorizationInputFilter"
   "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\ContentNegotiation" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\ContentNegotiationInputFilter"
   "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\CreateContentNegotiation" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\CreateContentNegotiationInputFilter"
   "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\DbAdapter" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\DbAdapterInputFilter"
   "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\Documentation" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\DocumentationInputFilter"
   "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\Module" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\ModuleInputFilter"
   "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\RestService\PATCH" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\RestService\PatchInputFilter"
   "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\RestService\POST" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\RestService\PostInputFilter"
   "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\RpcService\PATCH" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\RpcService\PatchInputFilter"
   "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\RpcService\POST" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\RpcService\PostInputFilter"
   "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\Version" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\VersionInputFilter"
   "ZF\Apigility\Admin\InputFilter\Authentication\BasicAuth" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\Authentication\BasicAuth"
   "ZF\Apigility\Admin\InputFilter\Authentication\DigestAuth" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\Authentication\DigestAuth"
   "ZF\Apigility\Admin\InputFilter\Authentication\OAuth2" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\Authentication\OAuth2"
   "ZF\Apigility\Admin\InputFilter\Authorization" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\Authorization"
   "ZF\Apigility\Admin\InputFilter\ContentNegotiation" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\ContentNegotiation"
   "ZF\Apigility\Admin\InputFilter\CreateContentNegotiation" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\CreateContentNegotiation"
   "ZF\Apigility\Admin\InputFilter\DbAdapter" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\DbAdapter"
   "ZF\Apigility\Admin\InputFilter\Documentation" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\Documentation"
   "ZF\Apigility\Admin\InputFilter\Module" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\Module"
   "ZF\Apigility\Admin\InputFilter\RestService\PATCH" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\RestService\PATCH"
   "ZF\Apigility\Admin\InputFilter\RestService\POST" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\RestService\POST"
   "ZF\Apigility\Admin\InputFilter\RpcService\PATCH" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\RpcService\PATCH"
   "ZF\Apigility\Admin\InputFilter\RpcService\POST" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\RpcService\POST"
   "ZF\Apigility\Admin\InputFilter\Version" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\Version"
   "ZF\Apigility\Admin\InputFilter\Authentication\BasicInputFilter" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\Authentication\BasicInputFilter"
   "ZF\Apigility\Admin\InputFilter\Authentication\DigestInputFilter" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\Authentication\DigestInputFilter"
   "ZF\Apigility\Admin\InputFilter\Authentication\OAuth2InputFilter" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\Authentication\OAuth2InputFilter"
   "ZF\Apigility\Admin\InputFilter\AuthorizationInputFilter" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\AuthorizationInputFilter"
   "ZF\Apigility\Admin\InputFilter\ContentNegotiationInputFilter" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\ContentNegotiationInputFilter"
   "ZF\Apigility\Admin\InputFilter\CreateContentNegotiationInputFilter" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\CreateContentNegotiationInputFilter"
   "ZF\Apigility\Admin\InputFilter\DbAdapterInputFilter" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\DbAdapterInputFilter"
   "ZF\Apigility\Admin\InputFilter\DocumentationInputFilter" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\DocumentationInputFilter"
   "ZF\Apigility\Admin\InputFilter\ModuleInputFilter" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\ModuleInputFilter"
   "ZF\Apigility\Admin\InputFilter\RestService\PatchInputFilter" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\RestService\PatchInputFilter"
   "ZF\Apigility\Admin\InputFilter\RestService\PostInputFilter" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\RestService\PostInputFilter"
   "ZF\Apigility\Admin\InputFilter\RpcService\PatchInputFilter" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\RpcService\PatchInputFilter"
   "ZF\Apigility\Admin\InputFilter\RpcService\PostInputFilter" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\RpcService\PostInputFilter"
   "ZF\Apigility\Admin\InputFilter\VersionInputFilter" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\VersionInputFilter"
   "ZF\Apigility\Admin\InputFilter\InputFilter" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\InputFilter"
  ]
  "factories" => array:15 [
   "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\Authentication\BasicInputFilter" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\Authentication\DigestInputFilter" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\Authentication\OAuth2InputFilter" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\AuthorizationInputFilter" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\ContentNegotiationInputFilter" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\CreateContentNegotiationInputFilter" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\DbAdapterInputFilter" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\DocumentationInputFilter" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\ModuleInputFilter" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\RestService\PatchInputFilter" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\RestService\PostInputFilter" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\RpcService\PatchInputFilter" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\RpcService\PostInputFilter" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\VersionInputFilter" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\InputFilter" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\Factory\InputFilterInputFilterFactory"
  ]
 ]
 "controller_plugins" => array:3 [
  "aliases" => array:46 [
   "prg" => "Laminas\Mvc\Plugin\Prg\PostRedirectGet"
   "PostRedirectGet" => "Laminas\Mvc\Plugin\Prg\PostRedirectGet"
   "postRedirectGet" => "Laminas\Mvc\Plugin\Prg\PostRedirectGet"
   "postredirectget" => "Laminas\Mvc\Plugin\Prg\PostRedirectGet"
   "Laminas\Mvc\Controller\Plugin\PostRedirectGet" => "Laminas\Mvc\Plugin\Prg\PostRedirectGet"
   "Zend\Mvc\Controller\Plugin\PostRedirectGet" => "Laminas\Mvc\Controller\Plugin\PostRedirectGet"
   "Zend\Mvc\Plugin\Prg\PostRedirectGet" => "Laminas\Mvc\Plugin\Prg\PostRedirectGet"
   "identity" => "Laminas\Mvc\Plugin\Identity\Identity"
   "Identity" => "Laminas\Mvc\Plugin\Identity\Identity"
   "Laminas\Mvc\Controller\Plugin\Identity" => "Laminas\Mvc\Plugin\Identity\Identity"
   "Zend\Mvc\Controller\Plugin\Identity" => "Laminas\Mvc\Controller\Plugin\Identity"
   "Zend\Mvc\Plugin\Identity\Identity" => "Laminas\Mvc\Plugin\Identity\Identity"
   "flashmessenger" => "Laminas\Mvc\Plugin\FlashMessenger\FlashMessenger"
   "flashMessenger" => "Laminas\Mvc\Plugin\FlashMessenger\FlashMessenger"
   "FlashMessenger" => "Laminas\Mvc\Plugin\FlashMessenger\FlashMessenger"
   "Laminas\Mvc\Controller\Plugin\FlashMessenger" => "Laminas\Mvc\Plugin\FlashMessenger\FlashMessenger"
   "Zend\Mvc\Controller\Plugin\FlashMessenger" => "Laminas\Mvc\Controller\Plugin\FlashMessenger"
   "Zend\Mvc\Plugin\FlashMessenger\FlashMessenger" => "Laminas\Mvc\Plugin\FlashMessenger\FlashMessenger"
   "fileprg" => "Laminas\Mvc\Plugin\FilePrg\FilePostRedirectGet"
   "FilePostRedirectGet" => "Laminas\Mvc\Plugin\FilePrg\FilePostRedirectGet"
   "filePostRedirectGet" => "Laminas\Mvc\Plugin\FilePrg\FilePostRedirectGet"
   "filepostredirectget" => "Laminas\Mvc\Plugin\FilePrg\FilePostRedirectGet"
   "Laminas\Mvc\Controller\Plugin\FilePostRedirectGet" => "Laminas\Mvc\Plugin\FilePrg\FilePostRedirectGet"
   "Zend\Mvc\Controller\Plugin\FilePostRedirectGet" => "Laminas\Mvc\Controller\Plugin\FilePostRedirectGet"
   "Zend\Mvc\Plugin\FilePrg\FilePostRedirectGet" => "Laminas\Mvc\Plugin\FilePrg\FilePostRedirectGet"
   "CreateConsoleNotFoundModel" => "Laminas\Mvc\Console\Controller\Plugin\CreateConsoleNotFoundModel"
   "createConsoleNotFoundModel" => "Laminas\Mvc\Console\Controller\Plugin\CreateConsoleNotFoundModel"
   "createconsolenotfoundmodel" => "Laminas\Mvc\Console\Controller\Plugin\CreateConsoleNotFoundModel"
   "Laminas\Mvc\Controller\Plugin\CreateConsoleNotFoundModel::class" => "Laminas\Mvc\Console\Controller\Plugin\CreateConsoleNotFoundModel"
   "Zend\Mvc\Controller\Plugin\CreateConsoleNotFoundModel::class" => "Laminas\Mvc\Controller\Plugin\CreateConsoleNotFoundModel::class"
   "Zend\Mvc\Console\Controller\Plugin\CreateConsoleNotFoundModel" => "Laminas\Mvc\Console\Controller\Plugin\CreateConsoleNotFoundModel"
   "routeParam" => "Laminas\ApiTools\ContentNegotiation\ControllerPlugin\RouteParam"
   "queryParam" => "Laminas\ApiTools\ContentNegotiation\ControllerPlugin\QueryParam"
   "bodyParam" => "Laminas\ApiTools\ContentNegotiation\ControllerPlugin\BodyParam"
   "routeParams" => "Laminas\ApiTools\ContentNegotiation\ControllerPlugin\RouteParams"
   "queryParams" => "Laminas\ApiTools\ContentNegotiation\ControllerPlugin\QueryParams"
   "bodyParams" => "Laminas\ApiTools\ContentNegotiation\ControllerPlugin\BodyParams"
   "getidentity" => "Laminas\ApiTools\MvcAuth\Identity\IdentityPlugin"
   "getIdentity" => "Laminas\ApiTools\MvcAuth\Identity\IdentityPlugin"
   "ZF\MvcAuth\Identity\IdentityPlugin" => "Laminas\ApiTools\MvcAuth\Identity\IdentityPlugin"
   "getinputfilter" => "Laminas\ApiTools\ContentValidation\InputFilter\InputFilterPlugin"
   "getInputfilter" => "Laminas\ApiTools\ContentValidation\InputFilter\InputFilterPlugin"
   "getInputFilter" => "Laminas\ApiTools\ContentValidation\InputFilter\InputFilterPlugin"
   "ZF\ContentValidation\InputFilter\InputFilterPlugin" => "Laminas\ApiTools\ContentValidation\InputFilter\InputFilterPlugin"
   "access" => "Admin\Controller\Plugin\AccessPlugin"
   "accessApp" => "Admin\Controller\Plugin\AccessAppPlugin"
  ]
  "factories" => array:16 [
   "Laminas\Mvc\Plugin\Prg\PostRedirectGet" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Mvc\Plugin\Identity\Identity" => "Laminas\Mvc\Plugin\Identity\IdentityFactory"
   "Laminas\Mvc\Plugin\FlashMessenger\FlashMessenger" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Mvc\Plugin\FilePrg\FilePostRedirectGet" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Mvc\Console\Controller\Plugin\CreateConsoleNotFoundModel" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\ContentNegotiation\ControllerPlugin\RouteParam" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\ContentNegotiation\ControllerPlugin\QueryParam" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\ContentNegotiation\ControllerPlugin\BodyParam" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\ContentNegotiation\ControllerPlugin\RouteParams" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\ContentNegotiation\ControllerPlugin\QueryParams" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\ContentNegotiation\ControllerPlugin\BodyParams" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\MvcAuth\Identity\IdentityPlugin" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Hal" => "Laminas\ApiTools\Hal\Factory\HalControllerPluginFactory"
   "Laminas\ApiTools\ContentValidation\InputFilter\InputFilterPlugin" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Admin\Controller\Plugin\AccessPlugin" => "Admin\Controller\Plugin\Factory\AccessPluginFactory"
   "Admin\Controller\Plugin\AccessAppPlugin" => "Admin\Controller\Plugin\Factory\AccessAppPluginFactory"
  ]
  "invokables" => array:1 [
   "translate" => "Laminas\I18n\View\Helper\Translate"
  ]
 ]
 "view_helpers" => array:2 [
  "aliases" => array:297 [
   "flashmessenger" => "Laminas\Mvc\Plugin\FlashMessenger\View\Helper\FlashMessenger"
   "flashMessenger" => "Laminas\Mvc\Plugin\FlashMessenger\View\Helper\FlashMessenger"
   "FlashMessenger" => "Laminas\Mvc\Plugin\FlashMessenger\View\Helper\FlashMessenger"
   "Zend\Mvc\Plugin\FlashMessenger\View\Helper\FlashMessenger" => "Laminas\Mvc\Plugin\FlashMessenger\View\Helper\FlashMessenger"
   "zendviewhelperflashmessenger" => "laminasviewhelperflashmessenger"
   "form" => "Laminas\Form\View\Helper\Form"
   "Form" => "Laminas\Form\View\Helper\Form"
   "formbutton" => "Laminas\Form\View\Helper\FormButton"
   "form_button" => "Laminas\Form\View\Helper\FormButton"
   "formButton" => "Laminas\Form\View\Helper\FormButton"
   "FormButton" => "Laminas\Form\View\Helper\FormButton"
   "formcaptcha" => "Laminas\Form\View\Helper\FormCaptcha"
   "form_captcha" => "Laminas\Form\View\Helper\FormCaptcha"
   "formCaptcha" => "Laminas\Form\View\Helper\FormCaptcha"
   "FormCaptcha" => "Laminas\Form\View\Helper\FormCaptcha"
   "captchadumb" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\Dumb"
   "captcha_dumb" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\Dumb"
   "captcha/dumb" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\Dumb"
   "CaptchaDumb" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\Dumb"
   "captchaDumb" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\Dumb"
   "formcaptchadumb" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\Dumb"
   "form_captcha_dumb" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\Dumb"
   "formCaptchaDumb" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\Dumb"
   "FormCaptchaDumb" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\Dumb"
   "captchafiglet" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\Figlet"
   "captcha/figlet" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\Figlet"
   "captcha_figlet" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\Figlet"
   "captchaFiglet" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\Figlet"
   "CaptchaFiglet" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\Figlet"
   "formcaptchafiglet" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\Figlet"
   "form_captcha_figlet" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\Figlet"
   "formCaptchaFiglet" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\Figlet"
   "FormCaptchaFiglet" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\Figlet"
   "captchaimage" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\Image"
   "captcha/image" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\Image"
   "captcha_image" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\Image"
   "captchaImage" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\Image"
   "CaptchaImage" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\Image"
   "formcaptchaimage" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\Image"
   "form_captcha_image" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\Image"
   "formCaptchaImage" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\Image"
   "FormCaptchaImage" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\Image"
   "captcharecaptcha" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\ReCaptcha"
   "captcha/recaptcha" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\ReCaptcha"
   "captcha_recaptcha" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\ReCaptcha"
   "captchaRecaptcha" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\ReCaptcha"
   "CaptchaRecaptcha" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\ReCaptcha"
   "formcaptcharecaptcha" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\ReCaptcha"
   "form_captcha_recaptcha" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\ReCaptcha"
   "formCaptchaRecaptcha" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\ReCaptcha"
   "FormCaptchaRecaptcha" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\ReCaptcha"
   "formcheckbox" => "Laminas\Form\View\Helper\FormCheckbox"
   "form_checkbox" => "Laminas\Form\View\Helper\FormCheckbox"
   "formCheckbox" => "Laminas\Form\View\Helper\FormCheckbox"
   "FormCheckbox" => "Laminas\Form\View\Helper\FormCheckbox"
   "formcollection" => "Laminas\Form\View\Helper\FormCollection"
   "form_collection" => "Laminas\Form\View\Helper\FormCollection"
   "formCollection" => "Laminas\Form\View\Helper\FormCollection"
   "FormCollection" => "Laminas\Form\View\Helper\FormCollection"
   "formcolor" => "Laminas\Form\View\Helper\FormColor"
   "form_color" => "Laminas\Form\View\Helper\FormColor"
   "formColor" => "Laminas\Form\View\Helper\FormColor"
   "FormColor" => "Laminas\Form\View\Helper\FormColor"
   "formdate" => "Laminas\Form\View\Helper\FormDate"
   "form_date" => "Laminas\Form\View\Helper\FormDate"
   "formDate" => "Laminas\Form\View\Helper\FormDate"
   "FormDate" => "Laminas\Form\View\Helper\FormDate"
   "formdatetime" => "Laminas\Form\View\Helper\FormDateTime"
   "form_date_time" => "Laminas\Form\View\Helper\FormDateTime"
   "formDateTime" => "Laminas\Form\View\Helper\FormDateTime"
   "FormDateTime" => "Laminas\Form\View\Helper\FormDateTime"
   "formdatetimelocal" => "Laminas\Form\View\Helper\FormDateTimeLocal"
   "form_date_time_local" => "Laminas\Form\View\Helper\FormDateTimeLocal"
   "formDateTimeLocal" => "Laminas\Form\View\Helper\FormDateTimeLocal"
   "FormDateTimeLocal" => "Laminas\Form\View\Helper\FormDateTimeLocal"
   "formdatetimeselect" => "Laminas\Form\View\Helper\FormDateTimeSelect"
   "form_date_time_select" => "Laminas\Form\View\Helper\FormDateTimeSelect"
   "formDateTimeSelect" => "Laminas\Form\View\Helper\FormDateTimeSelect"
   "FormDateTimeSelect" => "Laminas\Form\View\Helper\FormDateTimeSelect"
   "formdateselect" => "Laminas\Form\View\Helper\FormDateSelect"
   "form_date_select" => "Laminas\Form\View\Helper\FormDateSelect"
   "formDateSelect" => "Laminas\Form\View\Helper\FormDateSelect"
   "FormDateSelect" => "Laminas\Form\View\Helper\FormDateSelect"
   "form_element" => "Laminas\Form\View\Helper\FormElement"
   "formelement" => "Laminas\Form\View\Helper\FormElement"
   "formElement" => "Laminas\Form\View\Helper\FormElement"
   "FormElement" => "Laminas\Form\View\Helper\FormElement"
   "form_element_errors" => "Laminas\Form\View\Helper\FormElementErrors"
   "formelementerrors" => "Laminas\Form\View\Helper\FormElementErrors"
   "formElementErrors" => "Laminas\Form\View\Helper\FormElementErrors"
   "FormElementErrors" => "Laminas\Form\View\Helper\FormElementErrors"
   "form_email" => "Laminas\Form\View\Helper\FormEmail"
   "formemail" => "Laminas\Form\View\Helper\FormEmail"
   "formEmail" => "Laminas\Form\View\Helper\FormEmail"
   "FormEmail" => "Laminas\Form\View\Helper\FormEmail"
   "form_file" => "Laminas\Form\View\Helper\FormFile"
   "formfile" => "Laminas\Form\View\Helper\FormFile"
   "formFile" => "Laminas\Form\View\Helper\FormFile"
   "FormFile" => "Laminas\Form\View\Helper\FormFile"
   "formfileapcprogress" => "Laminas\Form\View\Helper\File\FormFileApcProgress"
   "form_file_apc_progress" => "Laminas\Form\View\Helper\File\FormFileApcProgress"
   "formFileApcProgress" => "Laminas\Form\View\Helper\File\FormFileApcProgress"
   "FormFileApcProgress" => "Laminas\Form\View\Helper\File\FormFileApcProgress"
   "formfilesessionprogress" => "Laminas\Form\View\Helper\File\FormFileSessionProgress"
   "form_file_session_progress" => "Laminas\Form\View\Helper\File\FormFileSessionProgress"
   "formFileSessionProgress" => "Laminas\Form\View\Helper\File\FormFileSessionProgress"
   "FormFileSessionProgress" => "Laminas\Form\View\Helper\File\FormFileSessionProgress"
   "formfileuploadprogress" => "Laminas\Form\View\Helper\File\FormFileUploadProgress"
   "form_file_upload_progress" => "Laminas\Form\View\Helper\File\FormFileUploadProgress"
   "formFileUploadProgress" => "Laminas\Form\View\Helper\File\FormFileUploadProgress"
   "FormFileUploadProgress" => "Laminas\Form\View\Helper\File\FormFileUploadProgress"
   "formhidden" => "Laminas\Form\View\Helper\FormHidden"
   "form_hidden" => "Laminas\Form\View\Helper\FormHidden"
   "formHidden" => "Laminas\Form\View\Helper\FormHidden"
   "FormHidden" => "Laminas\Form\View\Helper\FormHidden"
   "formimage" => "Laminas\Form\View\Helper\FormImage"
   "form_image" => "Laminas\Form\View\Helper\FormImage"
   "formImage" => "Laminas\Form\View\Helper\FormImage"
   "FormImage" => "Laminas\Form\View\Helper\FormImage"
   "forminput" => "Laminas\Form\View\Helper\FormInput"
   "form_input" => "Laminas\Form\View\Helper\FormInput"
   "formInput" => "Laminas\Form\View\Helper\FormInput"
   "FormInput" => "Laminas\Form\View\Helper\FormInput"
   "formlabel" => "Laminas\Form\View\Helper\FormLabel"
   "form_label" => "Laminas\Form\View\Helper\FormLabel"
   "formLabel" => "Laminas\Form\View\Helper\FormLabel"
   "FormLabel" => "Laminas\Form\View\Helper\FormLabel"
   "formmonth" => "Laminas\Form\View\Helper\FormMonth"
   "form_month" => "Laminas\Form\View\Helper\FormMonth"
   "formMonth" => "Laminas\Form\View\Helper\FormMonth"
   "FormMonth" => "Laminas\Form\View\Helper\FormMonth"
   "formmonthselect" => "Laminas\Form\View\Helper\FormMonthSelect"
   "form_month_select" => "Laminas\Form\View\Helper\FormMonthSelect"
   "formMonthSelect" => "Laminas\Form\View\Helper\FormMonthSelect"
   "FormMonthSelect" => "Laminas\Form\View\Helper\FormMonthSelect"
   "formmulticheckbox" => "Laminas\Form\View\Helper\FormMultiCheckbox"
   "form_multi_checkbox" => "Laminas\Form\View\Helper\FormMultiCheckbox"
   "formMultiCheckbox" => "Laminas\Form\View\Helper\FormMultiCheckbox"
   "FormMultiCheckbox" => "Laminas\Form\View\Helper\FormMultiCheckbox"
   "formnumber" => "Laminas\Form\View\Helper\FormNumber"
   "form_number" => "Laminas\Form\View\Helper\FormNumber"
   "formNumber" => "Laminas\Form\View\Helper\FormNumber"
   "FormNumber" => "Laminas\Form\View\Helper\FormNumber"
   "formpassword" => "Laminas\Form\View\Helper\FormPassword"
   "form_password" => "Laminas\Form\View\Helper\FormPassword"
   "formPassword" => "Laminas\Form\View\Helper\FormPassword"
   "FormPassword" => "Laminas\Form\View\Helper\FormPassword"
   "formradio" => "Laminas\Form\View\Helper\FormRadio"
   "form_radio" => "Laminas\Form\View\Helper\FormRadio"
   "formRadio" => "Laminas\Form\View\Helper\FormRadio"
   "FormRadio" => "Laminas\Form\View\Helper\FormRadio"
   "formrange" => "Laminas\Form\View\Helper\FormRange"
   "form_range" => "Laminas\Form\View\Helper\FormRange"
   "formRange" => "Laminas\Form\View\Helper\FormRange"
   "FormRange" => "Laminas\Form\View\Helper\FormRange"
   "formreset" => "Laminas\Form\View\Helper\FormReset"
   "form_reset" => "Laminas\Form\View\Helper\FormReset"
   "formReset" => "Laminas\Form\View\Helper\FormReset"
   "FormReset" => "Laminas\Form\View\Helper\FormReset"
   "formrow" => "Laminas\Form\View\Helper\FormRow"
   "form_row" => "Laminas\Form\View\Helper\FormRow"
   "formRow" => "Laminas\Form\View\Helper\FormRow"
   "FormRow" => "Laminas\Form\View\Helper\FormRow"
   "formsearch" => "Laminas\Form\View\Helper\FormSearch"
   "form_search" => "Laminas\Form\View\Helper\FormSearch"
   "formSearch" => "Laminas\Form\View\Helper\FormSearch"
   "FormSearch" => "Laminas\Form\View\Helper\FormSearch"
   "formselect" => "Laminas\Form\View\Helper\FormSelect"
   "form_select" => "Laminas\Form\View\Helper\FormSelect"
   "formSelect" => "Laminas\Form\View\Helper\FormSelect"
   "FormSelect" => "Laminas\Form\View\Helper\FormSelect"
   "formsubmit" => "Laminas\Form\View\Helper\FormSubmit"
   "form_submit" => "Laminas\Form\View\Helper\FormSubmit"
   "formSubmit" => "Laminas\Form\View\Helper\FormSubmit"
   "FormSubmit" => "Laminas\Form\View\Helper\FormSubmit"
   "formtel" => "Laminas\Form\View\Helper\FormTel"
   "form_tel" => "Laminas\Form\View\Helper\FormTel"
   "formTel" => "Laminas\Form\View\Helper\FormTel"
   "FormTel" => "Laminas\Form\View\Helper\FormTel"
   "formtext" => "Laminas\Form\View\Helper\FormText"
   "form_text" => "Laminas\Form\View\Helper\FormText"
   "formText" => "Laminas\Form\View\Helper\FormText"
   "FormText" => "Laminas\Form\View\Helper\FormText"
   "formtextarea" => "Laminas\Form\View\Helper\FormTextarea"
   "form_text_area" => "Laminas\Form\View\Helper\FormTextarea"
   "formTextarea" => "Laminas\Form\View\Helper\FormTextarea"
   "formTextArea" => "Laminas\Form\View\Helper\FormTextarea"
   "FormTextArea" => "Laminas\Form\View\Helper\FormTextarea"
   "formtime" => "Laminas\Form\View\Helper\FormTime"
   "form_time" => "Laminas\Form\View\Helper\FormTime"
   "formTime" => "Laminas\Form\View\Helper\FormTime"
   "FormTime" => "Laminas\Form\View\Helper\FormTime"
   "formurl" => "Laminas\Form\View\Helper\FormUrl"
   "form_url" => "Laminas\Form\View\Helper\FormUrl"
   "formUrl" => "Laminas\Form\View\Helper\FormUrl"
   "FormUrl" => "Laminas\Form\View\Helper\FormUrl"
   "formweek" => "Laminas\Form\View\Helper\FormWeek"
   "form_week" => "Laminas\Form\View\Helper\FormWeek"
   "formWeek" => "Laminas\Form\View\Helper\FormWeek"
   "FormWeek" => "Laminas\Form\View\Helper\FormWeek"
   "Zend\Form\View\Helper\Form" => "Laminas\Form\View\Helper\Form"
   "Zend\Form\View\Helper\FormButton" => "Laminas\Form\View\Helper\FormButton"
   "Zend\Form\View\Helper\FormCaptcha" => "Laminas\Form\View\Helper\FormCaptcha"
   "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Dumb" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\Dumb"
   "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Figlet" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\Figlet"
   "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Image" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\Image"
   "Zend\Form\View\Helper\Captcha\ReCaptcha" => "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\ReCaptcha"
   "Zend\Form\View\Helper\FormCheckbox" => "Laminas\Form\View\Helper\FormCheckbox"
   "Zend\Form\View\Helper\FormCollection" => "Laminas\Form\View\Helper\FormCollection"
   "Zend\Form\View\Helper\FormColor" => "Laminas\Form\View\Helper\FormColor"
   "Zend\Form\View\Helper\FormDate" => "Laminas\Form\View\Helper\FormDate"
   "Zend\Form\View\Helper\FormDateTime" => "Laminas\Form\View\Helper\FormDateTime"
   "Zend\Form\View\Helper\FormDateTimeLocal" => "Laminas\Form\View\Helper\FormDateTimeLocal"
   "Zend\Form\View\Helper\FormDateTimeSelect" => "Laminas\Form\View\Helper\FormDateTimeSelect"
   "Zend\Form\View\Helper\FormDateSelect" => "Laminas\Form\View\Helper\FormDateSelect"
   "Zend\Form\View\Helper\FormElement" => "Laminas\Form\View\Helper\FormElement"
   "Zend\Form\View\Helper\FormElementErrors" => "Laminas\Form\View\Helper\FormElementErrors"
   "Zend\Form\View\Helper\FormEmail" => "Laminas\Form\View\Helper\FormEmail"
   "Zend\Form\View\Helper\FormFile" => "Laminas\Form\View\Helper\FormFile"
   "Zend\Form\View\Helper\File\FormFileApcProgress" => "Laminas\Form\View\Helper\File\FormFileApcProgress"
   "Zend\Form\View\Helper\File\FormFileSessionProgress" => "Laminas\Form\View\Helper\File\FormFileSessionProgress"
   "Zend\Form\View\Helper\File\FormFileUploadProgress" => "Laminas\Form\View\Helper\File\FormFileUploadProgress"
   "Zend\Form\View\Helper\FormHidden" => "Laminas\Form\View\Helper\FormHidden"
   "Zend\Form\View\Helper\FormImage" => "Laminas\Form\View\Helper\FormImage"
   "Zend\Form\View\Helper\FormInput" => "Laminas\Form\View\Helper\FormInput"
   "Zend\Form\View\Helper\FormLabel" => "Laminas\Form\View\Helper\FormLabel"
   "Zend\Form\View\Helper\FormMonth" => "Laminas\Form\View\Helper\FormMonth"
   "Zend\Form\View\Helper\FormMonthSelect" => "Laminas\Form\View\Helper\FormMonthSelect"
   "Zend\Form\View\Helper\FormMultiCheckbox" => "Laminas\Form\View\Helper\FormMultiCheckbox"
   "Zend\Form\View\Helper\FormNumber" => "Laminas\Form\View\Helper\FormNumber"
   "Zend\Form\View\Helper\FormPassword" => "Laminas\Form\View\Helper\FormPassword"
   "Zend\Form\View\Helper\FormRadio" => "Laminas\Form\View\Helper\FormRadio"
   "Zend\Form\View\Helper\FormRange" => "Laminas\Form\View\Helper\FormRange"
   "Zend\Form\View\Helper\FormReset" => "Laminas\Form\View\Helper\FormReset"
   "Zend\Form\View\Helper\FormRow" => "Laminas\Form\View\Helper\FormRow"
   "Zend\Form\View\Helper\FormSearch" => "Laminas\Form\View\Helper\FormSearch"
   "Zend\Form\View\Helper\FormSelect" => "Laminas\Form\View\Helper\FormSelect"
   "Zend\Form\View\Helper\FormSubmit" => "Laminas\Form\View\Helper\FormSubmit"
   "Zend\Form\View\Helper\FormTel" => "Laminas\Form\View\Helper\FormTel"
   "Zend\Form\View\Helper\FormText" => "Laminas\Form\View\Helper\FormText"
   "Zend\Form\View\Helper\FormTextarea" => "Laminas\Form\View\Helper\FormTextarea"
   "Zend\Form\View\Helper\FormTime" => "Laminas\Form\View\Helper\FormTime"
   "Zend\Form\View\Helper\FormUrl" => "Laminas\Form\View\Helper\FormUrl"
   "Zend\Form\View\Helper\FormWeek" => "Laminas\Form\View\Helper\FormWeek"
   "currencyformat" => "Laminas\I18n\View\Helper\CurrencyFormat"
   "currencyFormat" => "Laminas\I18n\View\Helper\CurrencyFormat"
   "CurrencyFormat" => "Laminas\I18n\View\Helper\CurrencyFormat"
   "dateformat" => "Laminas\I18n\View\Helper\DateFormat"
   "dateFormat" => "Laminas\I18n\View\Helper\DateFormat"
   "DateFormat" => "Laminas\I18n\View\Helper\DateFormat"
   "numberformat" => "Laminas\I18n\View\Helper\NumberFormat"
   "numberFormat" => "Laminas\I18n\View\Helper\NumberFormat"
   "NumberFormat" => "Laminas\I18n\View\Helper\NumberFormat"
   "plural" => "Laminas\I18n\View\Helper\Plural"
   "Plural" => "Laminas\I18n\View\Helper\Plural"
   "translate" => "Laminas\I18n\View\Helper\Translate"
   "Translate" => "Laminas\I18n\View\Helper\Translate"
   "translateplural" => "Laminas\I18n\View\Helper\TranslatePlural"
   "translatePlural" => "Laminas\I18n\View\Helper\TranslatePlural"
   "TranslatePlural" => "Laminas\I18n\View\Helper\TranslatePlural"
   "Zend\I18n\View\Helper\CurrencyFormat" => "Laminas\I18n\View\Helper\CurrencyFormat"
   "Zend\I18n\View\Helper\DateFormat" => "Laminas\I18n\View\Helper\DateFormat"
   "Zend\I18n\View\Helper\NumberFormat" => "Laminas\I18n\View\Helper\NumberFormat"
   "Zend\I18n\View\Helper\Plural" => "Laminas\I18n\View\Helper\Plural"
   "Zend\I18n\View\Helper\Translate" => "Laminas\I18n\View\Helper\Translate"
   "Zend\I18n\View\Helper\TranslatePlural" => "Laminas\I18n\View\Helper\TranslatePlural"
   "agacceptheaders" => "Laminas\ApiTools\Documentation\View\AgAcceptHeaders"
   "agAcceptHeaders" => "Laminas\ApiTools\Documentation\View\AgAcceptHeaders"
   "agcontenttypeheaders" => "Laminas\ApiTools\Documentation\View\AgContentTypeHeaders"
   "agContentTypeHeaders" => "Laminas\ApiTools\Documentation\View\AgContentTypeHeaders"
   "agservicepath" => "Laminas\ApiTools\Documentation\View\AgServicePath"
   "agServicePath" => "Laminas\ApiTools\Documentation\View\AgServicePath"
   "agstatuscodes" => "Laminas\ApiTools\Documentation\View\AgStatusCodes"
   "agStatusCodes" => "Laminas\ApiTools\Documentation\View\AgStatusCodes"
   "agtransformdescription" => "Laminas\ApiTools\Documentation\View\AgTransformDescription"
   "agTransformDescription" => "Laminas\ApiTools\Documentation\View\AgTransformDescription"
   "ZF\Apigility\Documentation\View\AgAcceptHeaders" => "Laminas\ApiTools\Documentation\View\AgAcceptHeaders"
   "ZF\Apigility\Documentation\View\AgContentTypeHeaders" => "Laminas\ApiTools\Documentation\View\AgContentTypeHeaders"
   "ZF\Apigility\Documentation\View\AgServicePath" => "Laminas\ApiTools\Documentation\View\AgServicePath"
   "ZF\Apigility\Documentation\View\AgStatusCodes" => "Laminas\ApiTools\Documentation\View\AgStatusCodes"
   "ZF\Apigility\Documentation\View\AgTransformDescription" => "Laminas\ApiTools\Documentation\View\AgTransformDescription"
   "access" => "Admin\View\Helper\Access"
   "accessApp" => "Admin\View\Helper\AccessApp"
   "dataGrid" => "Admin\View\Helper\DataGrid"
   "formViewHelper" => "Admin\View\Helper\FormViewHelper"
   "fileFieldHelper" => "Admin\View\Helper\FileFieldHelper"
   "fileViewHelper" => "Admin\View\Helper\FileViewHelper"
   "buttonHelper" => "Admin\View\Helper\ButtonHelper"
   "updateBar" => "Admin\View\Helper\UpdateBar"
   "backURL" => "Admin\View\Helper\BackURL"
   "myActvityEvent" => "Admin\View\Helper\MyActivityEvent"
   "showAll" => "Admin\View\Helper\ShowAll"
   "vtelMakeCall" => "Admin\View\Helper\VtelMakeCall"
   "formSearchViewHelper4" => "Admin\View\Helper\FormSearchViewHelper4"
   "chartJSGraphHelper" => "Admin\View\Helper\ChartJSGraphHelper"
   "formatNumber" => "Admin\View\Helper\FormatNumber"
   "viewButtonsHelper" => "Tickets\View\Helper\ViewButtonsHelper"
  ]
  "factories" => array:74 [
   "Laminas\Mvc\Plugin\FlashMessenger\View\Helper\FlashMessenger" => "Laminas\Mvc\Plugin\FlashMessenger\View\Helper\FlashMessengerFactory"
   "laminasviewhelperflashmessenger" => "Laminas\Mvc\Plugin\FlashMessenger\View\Helper\FlashMessengerFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\Form" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\FormButton" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\FormCaptcha" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\Dumb" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\Figlet" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\Image" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\Captcha\ReCaptcha" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\FormCheckbox" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\FormCollection" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\FormColor" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\FormDate" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\FormDateTime" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\FormDateTimeLocal" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\FormDateTimeSelect" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\FormDateSelect" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\FormElement" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\FormElementErrors" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\FormEmail" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\FormFile" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\File\FormFileApcProgress" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\File\FormFileSessionProgress" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\File\FormFileUploadProgress" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\FormHidden" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\FormImage" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\FormInput" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\FormLabel" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\FormMonth" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\FormMonthSelect" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\FormMultiCheckbox" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\FormNumber" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\FormPassword" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\FormRadio" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\FormRange" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\FormReset" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\FormRow" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\FormSearch" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\FormSelect" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\FormSubmit" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\FormTel" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\FormText" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\FormTextarea" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\FormTime" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\FormUrl" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Form\View\Helper\FormWeek" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\I18n\View\Helper\CurrencyFormat" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\I18n\View\Helper\DateFormat" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\I18n\View\Helper\NumberFormat" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\I18n\View\Helper\Plural" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\I18n\View\Helper\Translate" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\I18n\View\Helper\TranslatePlural" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Hal" => "Laminas\ApiTools\Hal\Factory\HalViewHelperFactory"
   "Laminas\ApiTools\Documentation\View\AgAcceptHeaders" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\Documentation\View\AgContentTypeHeaders" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\Documentation\View\AgServicePath" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\Documentation\View\AgStatusCodes" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\Documentation\View\AgTransformDescription" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Admin\View\Helper\Access" => "Admin\View\Helper\Factory\AccessFactory"
   "Admin\View\Helper\AccessApp" => "Admin\View\Helper\Factory\AccessAppFactory"
   "Admin\View\Helper\DataGrid" => "Admin\View\Helper\Factory\DataGridFactory"
   "Admin\View\Helper\FormViewHelper" => "Admin\View\Helper\Factory\FormViewHelperFactory"
   "Admin\View\Helper\FileFieldHelper" => "Admin\View\Helper\Factory\FileFieldHelperFactory"
   "Admin\View\Helper\FileViewHelper" => "Admin\View\Helper\Factory\FileViewHelperFactory"
   "Admin\View\Helper\ButtonHelper" => "Admin\View\Helper\Factory\ButtonHelperFactory"
   "Admin\View\Helper\UpdateBar" => "Admin\View\Helper\Factory\UpdateBarFactory"
   "Admin\View\Helper\BackURL" => "Admin\View\Helper\Factory\BackURLFactory"
   "Admin\View\Helper\MyActivityEvent" => "Admin\View\Helper\Factory\MyActivityEventFactory"
   "Admin\View\Helper\ShowAll" => "Admin\View\Helper\Factory\ShowAllFactory"
   "Admin\View\Helper\VtelMakeCall" => "Admin\View\Helper\Factory\VtelMakeCallFactory"
   "Admin\View\Helper\FormSearchViewHelper4" => "Admin\View\Helper\Factory\FormSearchViewHelper4Factory"
   "Admin\View\Helper\ChartJSGraphHelper" => "Admin\View\Helper\Factory\ChartJSGraphHelperFactory"
   "Admin\View\Helper\FormatNumber" => "Admin\View\Helper\Factory\FormatNumberFactory"
   "Tickets\View\Helper\ViewButtonsHelper" => "Tickets\View\Helper\Factory\ViewButtonsHelperFactory"
  ]
 ]
 "console" => array:1 [
  "router" => array:1 [
   "routes" => array:3 [
    "process-email-queue" => array:2 [
     "type" => "simple"
     "options" => array:2 [
      "route" => "process-email-queue"
      "defaults" => array:2 [ …2]
     ]
    ]
    "clean-prereservations" => array:2 [
     "type" => "simple"
     "options" => array:2 [
      "route" => "clean-prereservations"
      "defaults" => array:2 [ …2]
     ]
    ]
    "free-special-places" => array:2 [
     "type" => "simple"
     "options" => array:2 [
      "route" => "free-special-places <date>"
      "defaults" => array:2 [ …2]
     ]
    ]
   ]
  ]
 ]
 "route_manager" => []
 "router" => array:2 [
  "routes" => array:32 [
   "oauth" => array:4 [
    "type" => "literal"
    "options" => array:2 [
     "route" => "/oauth"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Laminas\ApiTools\OAuth2\Controller\Auth"
      "action" => "token"
     ]
    ]
    "may_terminate" => true
    "child_routes" => array:4 [
     "revoke" => array:2 [
      "type" => "literal"
      "options" => array:2 [ …2]
     ]
     "authorize" => array:2 [
      "type" => "literal"
      "options" => array:2 [ …2]
     ]
     "resource" => array:2 [
      "type" => "literal"
      "options" => array:2 [ …2]
     ]
     "code" => array:2 [
      "type" => "literal"
      "options" => array:2 [ …2]
     ]
    ]
   ]
   "api-tools" => array:4 [
    "type" => "literal"
    "options" => array:1 [
     "route" => "/api-tools"
    ]
    "may_terminate" => false
    "child_routes" => array:4 [
     "ui" => array:2 [
      "type" => "Literal"
      "options" => array:2 [ …2]
     ]
     "api" => array:4 [
      "type" => "Literal"
      "options" => array:2 [ …2]
      "may_terminate" => false
      "child_routes" => array:21 [ …21]
     ]
     "documentation" => array:2 [
      "type" => "segment"
      "options" => array:3 [ …3]
     ]
     "swagger" => array:4 [
      "type" => "segment"
      "options" => array:2 [ …2]
      "may_terminate" => true
      "child_routes" => array:1 [ …1]
     ]
    ]
   ]
   "application" => array:2 [
    "type" => "Laminas\Router\Http\Segment"
    "options" => array:2 [
     "route" => "/application[/:action]"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\IndexController"
      "action" => "index"
     ]
    ]
   ]
   "admin" => array:2 [
    "type" => "Laminas\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/admin[/][:action][/][:lang]"
     "constraints" => array:2 [
      "action" => "[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_-]*"
      "lang" => "[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_-]*"
     ]
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Admin\Controller\AdminController"
      "action" => "index"
     ]
    ]
   ]
   "not-authorized" => array:2 [
    "type" => "Laminas\Router\Http\Literal"
    "options" => array:2 [
     "route" => "/not-authorized"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Admin\Controller\AdminController"
      "action" => "notAuthorized"
     ]
    ]
   ]
   "general_areas" => array:2 [
    "type" => "Laminas\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/general_areas[/:action[/:id]]"
     "constraints" => array:2 [
      "action" => "[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_-]*"
      "id" => "[0-9]+"
     ]
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Admin\Controller\AreaController"
       …1
     ]
    ]
   ]
   "general_clients" => array:2 [
    "type" => "Laminas\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/general_clients[/:action[/:id[/:p]]]"
     "constraints" => array:2 [ …2]
     "defaults" => array:2 [ …2]
    ]
   ]
   "general_delegations" => array:2 [
    "type" => "Laminas\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/general_delegations[/:action[/:id]]"
     "constraints" => array:2 [ …2]
     "defaults" => array:2 [ …2]
    ]
   ]
   "general_extensions" => array:2 [
    "type" => "Laminas\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/general_extensions[/:action[/:id]]"
     "constraints" => array:2 [ …2]
     "defaults" => array:2 [ …2]
    ]
   ]
   "general_roles" => array:2 [
    "type" => "Laminas\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/general_roles[/:action[/:id]]"
     "constraints" => array:2 [ …2]
     "defaults" => array:2 [ …2]
    ]
   ]
   "general_users" => array:2 [
    "type" => "Laminas\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/general_users[/:action[/:id]]"
     "constraints" => array:2 [ …2]
     "defaults" => array:2 [ …2]
    ]
   ]
   "general_config" => array:2 [
    "type" => "Laminas\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/general_config[/:action[/:id]]"
     "constraints" => array:2 [ …2]
     "defaults" => array:2 [ …2]
    ]
   ]
   "general_companies" => array:2 [
    "type" => "Laminas\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/general_companies[/:action[/:id]]"
     "constraints" => array:2 [ …2]
     "defaults" => array:2 [ …2]
    ]
   ]
   "users_recover_password" => array:2 [
    "type" => "Laminas\Router\Http\Segment"
    "options" => array:2 [
     "route" => "/users_recover_password"
     "defaults" => array:2 [ …2]
    ]
   ]
   "users_recover_password_recover" => array:2 [
    "type" => "Laminas\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/users_recover_password/:token"
     "constraints" => array:1 [ …1]
     "defaults" => array:2 [ …2]
    ]
   ]
   "login-as-user" => array:2 [
    "type" => "Laminas\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/admin/login-as-user/:id"
     "constraints" => array:1 [ …1]
     "defaults" => array:2 [ …2]
    ]
   ]
   "tickets_calendar" => array:2 [
    "type" => "Laminas\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/tickets_calendar[/:action[/:id]]"
     "constraints" => array:2 [ …2]
     "defaults" => array:2 [ …2]
    ]
   ]
   "tickets_calendarhours" => array:2 [
    "type" => "Laminas\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/tickets_calendarhours[/:action[/:id]]"
     "constraints" => array:2 [ …2]
     "defaults" => array:2 [ …2]
    ]
   ]
   "tickets_discount" => array:2 [
    "type" => "Laminas\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/tickets_discount[/:action[/:id]]"
     "constraints" => array:2 [ …2]
     "defaults" => array:2 [ …2]
    ]
   ]
   "tickets_establishments" => array:2 [
    "type" => "Laminas\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/tickets_establishments[/:action[/:id]]"
     "constraints" => array:2 [ …2]
     "defaults" => array:2 [ …2]
    ]
   ]
   "tickets_forfaits" => array:2 [
    "type" => "Laminas\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/tickets_forfaits[/:action[/:id]]"
     "constraints" => array:2 [ …2]
     "defaults" => array:2 [ …2]
    ]
   ]
   "tickets_notice" => array:2 [
    "type" => "Laminas\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/tickets_notice[/:action[/:id]]"
     "constraints" => array:2 [ …2]
     "defaults" => array:2 [ …2]
    ]
   ]
   "tickets_products" => array:2 [
    "type" => "Laminas\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/tickets_products[/:action[/:id]]"
     "constraints" => array:2 [ …2]
     "defaults" => array:2 [ …2]
    ]
   ]
   "tickets_configuration" => array:2 [
    "type" => "Laminas\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/tickets_configuration[/:action[/:id]]"
     "constraints" => array:2 [ …2]
     "defaults" => array:2 [ …2]
    ]
   ]
   "tickets_reservations" => array:2 [
    "type" => "Laminas\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/tickets_reservations[/:action[/:id]]"
     "constraints" => array:2 [ …2]
     "defaults" => array:2 [ …2]
    ]
   ]
   "tickets_schedules" => array:2 [
    "type" => "Laminas\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/tickets_schedules[/:action[/:id]]"
     "constraints" => array:2 [ …2]
     "defaults" => array:2 [ …2]
    ]
   ]
   "tickets_validate_reservations" => array:2 [
    "type" => "Laminas\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/tickets_validate_reservations[/:action[/:id]]"
     "constraints" => array:2 [ …2]
     "defaults" => array:2 [ …2]
    ]
   ]
   "tickets_common_reservations" => array:2 [
    "type" => "Laminas\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/tickets_common_reservations[/:action[/:id]]"
     "constraints" => array:2 [ …2]
     "defaults" => array:2 [ …2]
    ]
   ]
   "tickets_lock" => array:2 [
    "type" => "Laminas\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/tickets_lock[/:action[/:id]]"
     "constraints" => array:2 [ …2]
     "defaults" => array:2 [ …2]
    ]
   ]
   "tickets_couponestablishments" => array:2 [
    "type" => "Laminas\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/tickets_couponestablishments[/:action[/:id]]"
     "constraints" => array:2 [ …2]
     "defaults" => array:2 [ …2]
    ]
   ]
   "booking_lang" => array:2 [
    "type" => "Laminas\Router\Http\Segment"
    "options" => array:2 [
     "route" => "/{lang}"
     "defaults" => array:2 [ …2]
    ]
   ]
   "booking" => array:4 [
    "type" => "Laminas\Router\Http\Literal"
    "options" => array:2 [
     "route" => "/"
     "defaults" => array:2 [ …2]
    ]
    "may_terminate" => true
    "child_routes" => array:15 [
     "new_lang" => array:2 [ …2]
     "cable-car" => array:2 [ …2]
     "museum" => array:2 [ …2]
     "cookies-policy" => array:2 [ …2]
     "legal-terms" => array:2 [ …2]
     "privacy-policy" => array:2 [ …2]
     "conditions-purchase" => array:2 [ …2]
     "checkout" => array:2 [ …2]
     "checkout-confirmation" => array:2 [ …2]
     "confirmation" => array:2 [ …2]
     "error-confirmation" => array:2 [ …2]
     "checkout-error" => array:2 [ …2]
     "redsys-online-notification" => array:2 [ …2]
     "cancellation" => array:2 [ …2]
     "get-reservation-pdf" => array:2 [ …2]
    ]
   ]
  ]
  "router_class" => "Laminas\Mvc\I18n\Router\TranslatorAwareTreeRouteStack"
 ]
 "view_manager" => array:8 [
  "template_path_stack" => array:8 [
   "laminas-developer-tools" => "/var/www/teleferictorrecapdella/vendor/laminas/laminas-developer-tools/config/../view"
   0 => "/var/www/teleferictorrecapdella/vendor/laminas-api-tools/api-tools-oauth2/config/../view"
   1 => "/var/www/teleferictorrecapdella/vendor/laminas-api-tools/api-tools-documentation/config/../view"
   "api-tools-documentation-swagger" => "/var/www/teleferictorrecapdella/vendor/laminas-api-tools/api-tools-documentation-swagger/config/../view"
   2 => "/var/www/teleferictorrecapdella/module/Application/config/../view"
   "admin" => "/var/www/teleferictorrecapdella/module/Admin/config/../view"
   "tickets" => "/var/www/teleferictorrecapdella/module/Tickets/config/../view"
   "Booking" => "/var/www/teleferictorrecapdella/module/Booking/config/../view"
  ]
  "display_exceptions" => true
  "template_map" => array:9 [
   "oauth/authorize" => "/var/www/teleferictorrecapdella/vendor/laminas-api-tools/api-tools-oauth2/config/../view/laminas/auth/authorize.phtml"
   "oauth/receive-code" => "/var/www/teleferictorrecapdella/vendor/laminas-api-tools/api-tools-oauth2/config/../view/laminas/auth/receive-code.phtml"
   "api-tools-ui" => "/var/www/teleferictorrecapdella/vendor/laminas-api-tools/api-tools-admin-ui/config/../view/api-tools-ui.phtml"
   "layout/layout" => "/var/www/teleferictorrecapdella/config/autoload/../../module/Application/view/layout/layout-inspinia4.phtml"
   "application/index/index" => "/var/www/teleferictorrecapdella/module/Application/config/../view/application/index/index.phtml"
   "error/404" => "/var/www/teleferictorrecapdella/module/Application/config/../view/error/404.phtml"
   "error/index" => "/var/www/teleferictorrecapdella/module/Application/config/../view/error/index.phtml"
   "layout/booking" => "/var/www/teleferictorrecapdella/module/Booking/config/../view/layout/layout-public.phtml"
   "admin/admin/login" => "/var/www/teleferictorrecapdella/config/autoload/../../module/Admin/view/admin/admin/login-inspinia4.phtml"
  ]
  "display_not_found_reason" => true
  "doctype" => "HTML5"
  "not_found_template" => "error/404"
  "exception_template" => "error/index"
  "strategies" => array:3 [
   0 => "ViewJsonStrategy"
   1 => "ViewJsonStrategy"
   2 => "ViewJsonStrategy"
  ]
 ]
 "filters" => array:2 [
  "aliases" => array:14 [
   "alnum" => "Laminas\I18n\Filter\Alnum"
   "Alnum" => "Laminas\I18n\Filter\Alnum"
   "alpha" => "Laminas\I18n\Filter\Alpha"
   "Alpha" => "Laminas\I18n\Filter\Alpha"
   "numberformat" => "Laminas\I18n\Filter\NumberFormat"
   "numberFormat" => "Laminas\I18n\Filter\NumberFormat"
   "NumberFormat" => "Laminas\I18n\Filter\NumberFormat"
   "numberparse" => "Laminas\I18n\Filter\NumberParse"
   "numberParse" => "Laminas\I18n\Filter\NumberParse"
   "NumberParse" => "Laminas\I18n\Filter\NumberParse"
   "Zend\I18n\Filter\Alnum" => "Laminas\I18n\Filter\Alnum"
   "Zend\I18n\Filter\Alpha" => "Laminas\I18n\Filter\Alpha"
   "Zend\I18n\Filter\NumberFormat" => "Laminas\I18n\Filter\NumberFormat"
   "Zend\I18n\Filter\NumberParse" => "Laminas\I18n\Filter\NumberParse"
  ]
  "factories" => array:6 [
   "Laminas\I18n\Filter\Alnum" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\I18n\Filter\Alpha" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\I18n\Filter\NumberFormat" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\I18n\Filter\NumberParse" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Filter\File\RenameUpload" => "Laminas\ApiTools\ContentNegotiation\Factory\RenameUploadFilterFactory"
   "laminasfilterfilerenameupload" => "Laminas\ApiTools\ContentNegotiation\Factory\RenameUploadFilterFactory"
  ]
 ]
 "validators" => array:2 [
  "aliases" => array:30 [
   "alnum" => "Laminas\I18n\Validator\Alnum"
   "Alnum" => "Laminas\I18n\Validator\Alnum"
   "alpha" => "Laminas\I18n\Validator\Alpha"
   "Alpha" => "Laminas\I18n\Validator\Alpha"
   "datetime" => "Laminas\I18n\Validator\DateTime"
   "dateTime" => "Laminas\I18n\Validator\DateTime"
   "DateTime" => "Laminas\I18n\Validator\DateTime"
   "float" => "Laminas\I18n\Validator\IsFloat"
   "Float" => "Laminas\I18n\Validator\IsFloat"
   "int" => "Laminas\I18n\Validator\IsInt"
   "Int" => "Laminas\I18n\Validator\IsInt"
   "isfloat" => "Laminas\I18n\Validator\IsFloat"
   "isFloat" => "Laminas\I18n\Validator\IsFloat"
   "IsFloat" => "Laminas\I18n\Validator\IsFloat"
   "isint" => "Laminas\I18n\Validator\IsInt"
   "isInt" => "Laminas\I18n\Validator\IsInt"
   "IsInt" => "Laminas\I18n\Validator\IsInt"
   "phonenumber" => "Laminas\I18n\Validator\PhoneNumber"
   "phoneNumber" => "Laminas\I18n\Validator\PhoneNumber"
   "PhoneNumber" => "Laminas\I18n\Validator\PhoneNumber"
   "postcode" => "Laminas\I18n\Validator\PostCode"
   "postCode" => "Laminas\I18n\Validator\PostCode"
   "PostCode" => "Laminas\I18n\Validator\PostCode"
   "Zend\I18n\Validator\Alnum" => "Laminas\I18n\Validator\Alnum"
   "Zend\I18n\Validator\Alpha" => "Laminas\I18n\Validator\Alpha"
   "Zend\I18n\Validator\DateTime" => "Laminas\I18n\Validator\DateTime"
   "Zend\I18n\Validator\IsFloat" => "Laminas\I18n\Validator\IsFloat"
   "Zend\I18n\Validator\IsInt" => "Laminas\I18n\Validator\IsInt"
   "Zend\I18n\Validator\PhoneNumber" => "Laminas\I18n\Validator\PhoneNumber"
   "Zend\I18n\Validator\PostCode" => "Laminas\I18n\Validator\PostCode"
  ]
  "factories" => array:11 [
   "Laminas\I18n\Validator\Alnum" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\I18n\Validator\Alpha" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\I18n\Validator\DateTime" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\I18n\Validator\IsFloat" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\I18n\Validator\IsInt" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\I18n\Validator\PhoneNumber" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\I18n\Validator\PostCode" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\Validator\File\UploadFile" => "Laminas\ApiTools\ContentNegotiation\Factory\UploadFileValidatorFactory"
   "laminasvalidatorfileuploadfile" => "Laminas\ApiTools\ContentNegotiation\Factory\UploadFileValidatorFactory"
   "Laminas\ApiTools\ContentValidation\Validator\DbRecordExists" => "Laminas\ApiTools\ContentValidation\Validator\Db\RecordExistsFactory"
   "Laminas\ApiTools\ContentValidation\Validator\DbNoRecordExists" => "Laminas\ApiTools\ContentValidation\Validator\Db\NoRecordExistsFactory"
  ]
 ]
 "api-tools-versioning" => array:3 [
  "content-type" => []
  "default_version" => 1
  "uri" => []
 ]
 "api-tools-api-problem" => []
 "api-tools-content-negotiation" => array:6 [
  "controllers" => array:30 [
   "Laminas\ApiTools\OAuth2\Controller\Auth" => array:2 [
    "Laminas\ApiTools\ContentNegotiation\JsonModel" => array:2 [
     0 => "application/json"
     1 => "application/*+json"
    ]
    "Laminas\View\Model\ViewModel" => array:2 [
     0 => "text/html"
     1 => "application/xhtml+xml"
    ]
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\ApiToolsVersionController" => "Json"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Authentication" => "HalJson"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\AuthenticationType" => "Json"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Authorization" => "HalJson"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\CacheEnabled" => "Json"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\ContentNegotiation" => "HalJson"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Dashboard" => "HalJson"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\DbAdapter" => "HalJson"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\DbAutodiscovery" => "Json"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\DoctrineAdapter" => "HalJson"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Documentation" => "HalJson"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Filters" => "Json"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\FsPermissions" => "Json"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\HttpBasicAuthentication" => "HalJson"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\HttpDigestAuthentication" => "HalJson"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Hydrators" => "Json"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\InputFilter" => "HalJson"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Module" => "HalJson"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\ModuleCreation" => "HalJson"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\OAuth2Authentication" => "HalJson"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Package" => "Json"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\RestService" => "HalJson"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\RpcService" => "HalJson"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\SettingsDashboard" => "HalJson"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Source" => "Json"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Strategy" => "Json"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Validators" => "Json"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Versioning" => "Json"
   "Laminas\ApiTools\Documentation\Controller" => "Documentation"
  ]
  "selectors" => array:3 [
   "Json" => array:1 [
    "Laminas\ApiTools\ContentNegotiation\JsonModel" => array:2 [
     0 => "application/json"
     1 => "application/*+json"
    ]
   ]
   "HalJson" => array:1 [
    "Laminas\ApiTools\Hal\View\HalJsonModel" => array:2 [
     0 => "application/json"
     1 => "application/*+json"
    ]
   ]
   "Documentation" => array:3 [
    "Laminas\View\Model\ViewModel" => array:2 [
     0 => "text/html"
     1 => "application/xhtml+xml"
    ]
    "Laminas\ApiTools\Documentation\JsonModel" => array:1 [
     0 => "application/json"
    ]
    "Laminas\ApiTools\Documentation\Swagger\ViewModel" => array:1 [
     0 => "application/vnd.swagger+json"
    ]
   ]
  ]
  "accept_whitelist" => array:27 [
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\ApiToolsVersionController" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Authentication" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Authorization" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\CacheEnabled" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\ContentNegotiation" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Dashboard" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\DbAdapter" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\DbAutodiscovery" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\DoctrineAdapter" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Documentation" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Filters" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\FsPermissions" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\HttpBasicAuthentication" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\HttpDigestAuthentication" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Hydrators" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\InputFilter" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Module" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\ModuleCreation" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\OAuth2Authentication" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\SettingsDashboard" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Source" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Strategy" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Validators" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Versioning" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\RestService" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\RpcService" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Documentation\Controller" => array:3 [
    0 => "application/vnd.swagger+json"
    1 => "application/json"
    2 => "application/vnd.swagger+json"
   ]
  ]
  "content_type_whitelist" => array:23 [
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Authorization" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\CacheEnabled" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\ContentNegotiation" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Dashboard" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\DbAdapter" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\DbAutodiscovery" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\DoctrineAdapter" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Filters" => array:1 [
    0 => "application/json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\FsPermissions" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Hydrators" => array:1 [
    0 => "application/json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\HttpBasicAuthentication" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\HttpDigestAuthentication" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\InputFilter" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Module" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\ModuleCreation" => array:1 [
    0 => "application/json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\OAuth2Authentication" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\SettingsDashboard" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Source" => array:1 [
    0 => "application/json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Strategy" => array:1 [
    0 => "application/json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Validators" => array:1 [
    0 => "application/json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Versioning" => array:1 [
    0 => "application/json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\RestService" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\RpcService" => array:2 [
    0 => "application/json"
    1 => "application/*+json"
   ]
  ]
  "x_http_method_override_enabled" => false
  "http_override_methods" => []
 ]
 "api-tools-rpc" => array:24 [
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\ApiToolsVersionController" => array:2 [
   "http_methods" => array:1 [
    0 => "GET"
   ]
   "route_name" => "api-tools/api/api-tools-version"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Authentication" => array:2 [
   "http_methods" => array:4 [
    0 => "GET"
    1 => "POST"
    2 => "PUT"
    3 => "DELETE"
   ]
   "route_name" => "api-tools/api/authentication"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\AuthenticationType" => array:2 [
   "http_methods" => array:1 [
    0 => "GET"
   ]
   "route_name" => "api-tools/api/authentication-type"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Authorization" => array:2 [
   "http_methods" => array:3 [
    0 => "GET"
    1 => "PATCH"
    2 => "PUT"
   ]
   "route_name" => "api-tools/api/module/authorization"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\CacheEnabled" => array:2 [
   "http_methods" => array:1 [
    0 => "GET"
   ]
   "route_name" => "api-tools/api/cache-enabled"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Config" => array:2 [
   "http_methods" => array:2 [
    0 => "GET"
    1 => "PATCH"
   ]
   "route_name" => "api-tools/api/config"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Dashboard" => array:2 [
   "http_methods" => array:1 [
    0 => "GET"
   ]
   "route_name" => "api-tools/api/dashboard"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\DbAutodiscovery" => array:2 [
   "http_methods" => array:1 [
    0 => "GET"
   ]
   "route_name" => "api-tools/api/module/db-autodiscovery"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Documentation" => array:2 [
   "http_methods" => array:4 [
    0 => "GET"
    1 => "PATCH"
    2 => "PUT"
    3 => "DELETE"
   ]
   "route_name" => "api-tools/api/rest-service/rest-doc"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Filters" => array:2 [
   "http_methods" => array:1 [
    0 => "GET"
   ]
   "route_name" => "api-tools/api/filters"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\FsPermissions" => array:2 [
   "http_methods" => array:1 [
    0 => "GET"
   ]
   "route_name" => "api-tools/api/fs-permissions"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\HttpBasicAuthentication" => array:2 [
   "http_methods" => array:4 [
    0 => "GET"
    1 => "POST"
    2 => "PATCH"
    3 => "DELETE"
   ]
   "route_name" => "api-tools/api/authentication/http-basic"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\HttpDigestAuthentication" => array:2 [
   "http_methods" => array:4 [
    0 => "GET"
    1 => "POST"
    2 => "PATCH"
    3 => "DELETE"
   ]
   "route_name" => "api-tools/api/authentication/http-digest"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Hydrators" => array:2 [
   "http_methods" => array:1 [
    0 => "GET"
   ]
   "route_name" => "api-tools/api/hydrators"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\InputFilter" => array:2 [
   "http_methods" => array:4 [
    0 => "GET"
    1 => "POST"
    2 => "PUT"
    3 => "DELETE"
   ]
   "route_name" => "api-tools/api/rpc-service/input-filter"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\ModuleConfig" => array:2 [
   "http_methods" => array:2 [
    0 => "GET"
    1 => "PATCH"
   ]
   "route_name" => "api-tools/api/config/module"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\ModuleCreation" => array:2 [
   "http_methods" => array:1 [
    0 => "PUT"
   ]
   "route_name" => "api-tools/api/module-enable"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\OAuth2Authentication" => array:2 [
   "http_methods" => array:4 [
    0 => "GET"
    1 => "POST"
    2 => "PATCH"
    3 => "DELETE"
   ]
   "route_name" => "api-tools/api/authentication/oauth2"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\SettingsDashboard" => array:2 [
   "http_methods" => array:1 [
    0 => "GET"
   ]
   "route_name" => "api-tools/api/settings-dashboard"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Source" => array:2 [
   "http_methods" => array:1 [
    0 => "GET"
   ]
   "route_name" => "api-tools/api/source"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Validators" => array:2 [
   "http_methods" => array:1 [
    0 => "GET"
   ]
   "route_name" => "api-tools/api/validators"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Versioning" => array:2 [
   "http_methods" => array:1 [
    0 => "PATCH"
   ]
   "route_name" => "api-tools/api/versioning"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Strategy" => array:2 [
   "http_methods" => array:1 [
    0 => "GET"
   ]
   "route_name" => "api-tools/api/strategy"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Package" => array:2 [
   "http_methods" => array:2 [
    0 => "GET"
    1 => "POST"
   ]
   "route_name" => "api-tools/api/package"
  ]
 ]
 "controllers" => array:3 [
  "abstract_factories" => array:2 [
   0 => "Laminas\ApiTools\Rpc\Factory\RpcControllerFactory"
   1 => "Laminas\ApiTools\Rest\Factory\RestControllerFactory"
  ]
  "aliases" => array:53 [
   "ZF\OAuth2\Controller\Auth" => "Laminas\ApiTools\OAuth2\Controller\Auth"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\App" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\AppController"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Authentication" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\AuthenticationController"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Authorization" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\AuthorizationController"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\CacheEnabled" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\CacheEnabledController"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Config" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\ConfigController"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\FsPermissions" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\FsPermissionsController"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\HttpBasicAuthentication" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Authentication"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\HttpDigestAuthentication" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Authentication"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\ModuleConfig" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\ModuleConfigController"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\ModuleCreation" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\ModuleCreationController"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\OAuth2Authentication" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Authentication"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Package" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\PackageController"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Source" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\SourceController"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Versioning" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\VersioningController"
   "ZF\Apigility\Admin\Controller\App" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\App"
   "ZF\Apigility\Admin\Controller\Authentication" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Authentication"
   "ZF\Apigility\Admin\Controller\Authorization" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Authorization"
   "ZF\Apigility\Admin\Controller\CacheEnabled" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\CacheEnabled"
   "ZF\Apigility\Admin\Controller\Config" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Config"
   "ZF\Apigility\Admin\Controller\FsPermissions" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\FsPermissions"
   "ZF\Apigility\Admin\Controller\HttpBasicAuthentication" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\HttpBasicAuthentication"
   "ZF\Apigility\Admin\Controller\HttpDigestAuthentication" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\HttpDigestAuthentication"
   "ZF\Apigility\Admin\Controller\ModuleConfig" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\ModuleConfig"
   "ZF\Apigility\Admin\Controller\ModuleCreation" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\ModuleCreation"
   "ZF\Apigility\Admin\Controller\OAuth2Authentication" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\OAuth2Authentication"
   "ZF\Apigility\Admin\Controller\Package" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Package"
   "ZF\Apigility\Admin\Controller\Source" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Source"
   "ZF\Apigility\Admin\Controller\Versioning" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Versioning"
   "ZF\Apigility\Admin\Controller\ApigilityVersionController" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\ApiToolsVersionController"
   "ZF\Apigility\Admin\Controller\AppController" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\AppController"
   "ZF\Apigility\Admin\Controller\AuthenticationController" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\AuthenticationController"
   "ZF\Apigility\Admin\Controller\AuthenticationType" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\AuthenticationType"
   "ZF\Apigility\Admin\Controller\AuthorizationController" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\AuthorizationController"
   "ZF\Apigility\Admin\Controller\CacheEnabledController" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\CacheEnabledController"
   "ZF\Apigility\Admin\Controller\ConfigController" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\ConfigController"
   "ZF\Apigility\Admin\Controller\Dashboard" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Dashboard"
   "ZF\Apigility\Admin\Controller\DbAutodiscovery" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\DbAutodiscovery"
   "ZF\Apigility\Admin\Controller\Documentation" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Documentation"
   "ZF\Apigility\Admin\Controller\Filters" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Filters"
   "ZF\Apigility\Admin\Controller\FsPermissionsController" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\FsPermissionsController"
   "ZF\Apigility\Admin\Controller\Hydrators" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Hydrators"
   "ZF\Apigility\Admin\Controller\InputFilter" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\InputFilter"
   "ZF\Apigility\Admin\Controller\ModuleConfigController" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\ModuleConfigController"
   "ZF\Apigility\Admin\Controller\ModuleCreationController" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\ModuleCreationController"
   "ZF\Apigility\Admin\Controller\PackageController" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\PackageController"
   "ZF\Apigility\Admin\Controller\SettingsDashboard" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\SettingsDashboard"
   "ZF\Apigility\Admin\Controller\SourceController" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\SourceController"
   "ZF\Apigility\Admin\Controller\Strategy" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Strategy"
   "ZF\Apigility\Admin\Controller\Validators" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Validators"
   "ZF\Apigility\Admin\Controller\VersioningController" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\VersioningController"
   "ZF\Apigility\Documentation\Controller" => "Laminas\ApiTools\Documentation\Controller"
   "ZF\Apigility\Documentation\Swagger\SwaggerUi" => "Laminas\ApiTools\Documentation\Swagger\SwaggerUi"
  ]
  "factories" => array:53 [
   "Laminas\ApiTools\OAuth2\Controller\Auth" => "Laminas\ApiTools\OAuth2\Factory\AuthControllerFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\ApiToolsVersionController" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\AppController" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\AuthenticationController" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\AuthenticationControllerFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\AuthenticationType" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\AuthenticationTypeControllerFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\AuthorizationController" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\AuthorizationControllerFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\CacheEnabledController" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\ConfigController" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\ConfigControllerFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Dashboard" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\DashboardControllerFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\DbAutodiscovery" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\DbAutodiscoveryControllerFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Documentation" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\DocumentationControllerFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Filters" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\FiltersControllerFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\FsPermissionsController" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Hydrators" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\HydratorsControllerFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\InputFilter" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\InputFilterControllerFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\ModuleConfigController" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\ModuleConfigControllerFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\ModuleCreationController" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\ModuleCreationControllerFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\PackageController" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\SettingsDashboard" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\DashboardControllerFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\SourceController" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\SourceControllerFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Strategy" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\StrategyControllerFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Validators" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\ValidatorsControllerFactory"
   "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\VersioningController" => "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\VersioningControllerFactory"
   "Laminas\ApiTools\Documentation\Controller" => "Laminas\ApiTools\Documentation\ControllerFactory"
   "Laminas\ApiTools\Documentation\Swagger\SwaggerUi" => "Laminas\ApiTools\Documentation\Swagger\SwaggerUiControllerFactory"
   "Application\Controller\IndexController" => "Laminas\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Admin\Controller\AdminController" => "Admin\Controller\Factory\AdminControllerFactory"
   "Admin\Controller\AreaController" => "Admin\Controller\Factory\AreaControllerFactory"
   "Admin\Controller\ClientController" => "Admin\Controller\Factory\ClientControllerFactory"
   "Admin\Controller\DelegationController" => "Admin\Controller\Factory\DelegationControllerFactory"
   "Admin\Controller\ExtensionController" => "Admin\Controller\Factory\ExtensionControllerFactory"
   "Admin\Controller\RoleController" => "Admin\Controller\Factory\RoleControllerFactory"
   "Admin\Controller\UserController" => "Admin\Controller\Factory\UserControllerFactory"
   "Admin\Controller\ConfigController" => "Admin\Controller\Factory\ConfigControllerFactory"
   "Admin\Controller\CompaniesController" => "Admin\Controller\Factory\CompaniesControllerFactory"
   "Admin\Controller\EmailQueueConsoleController" => "Admin\Controller\Factory\EmailQueueConsoleControllerFactory"
   "Admin\Controller\UsersRecoverPasswordController" => "Admin\Controller\Factory\UsersRecoverPasswordControllerFactory"
   "Tickets\Controller\CalendarController" => "Tickets\Controller\Factory\CalendarControllerFactory"
   "Tickets\Controller\DiscountController" => "Tickets\Controller\Factory\DiscountControllerFactory"
   "Tickets\Controller\EstablishmentsController" => "Tickets\Controller\Factory\EstablishmentsControllerFactory"
   "Tickets\Controller\ForfaitsController" => "Tickets\Controller\Factory\ForfaitsControllerFactory"
   "Tickets\Controller\NoticeController" => "Tickets\Controller\Factory\NoticeControllerFactory"
   "Tickets\Controller\ConfigurationController" => "Tickets\Controller\Factory\ConfigurationControllerFactory"
   "Tickets\Controller\ProductsController" => "Tickets\Controller\Factory\ProductsControllerFactory"
   "Tickets\Controller\ReservationsController" => "Tickets\Controller\Factory\ReservationsControllerFactory"
   "Tickets\Controller\SchedulesController" => "Tickets\Controller\Factory\SchedulesControllerFactory"
   "Tickets\Controller\ValidateReservationsController" => "Tickets\Controller\Factory\ValidateReservationsControllerFactory"
   "Tickets\Controller\ReservationCommonController" => "Tickets\Controller\Factory\ReservationCommonControllerFactory"
   "Tickets\Controller\CleanPrereservationsConsoleController" => "Tickets\Controller\Factory\CleanPrereservationsConsoleControllerFactory"
   "Tickets\Controller\ReservationsConsoleController" => "Tickets\Controller\Factory\ReservationsConsoleControllerFactory"
   "Tickets\Controller\LockController" => "Tickets\Controller\Factory\LockControllerFactory"
   "Tickets\Controller\CouponEstablishmentsController" => "Tickets\Controller\Factory\CouponEstablishmentsControllerFactory"
   "Booking\Controller\PublicBookingController" => "Booking\Controller\Factory\PublicBookingControllerFactory"
  ]
 ]
 "api-tools-mvc-auth" => array:2 [
  "authentication" => []
  "authorization" => array:1 [
   "deny_by_default" => false
  ]
 ]
 "api-tools-oauth2" => array:2 [
  "grant_types" => array:5 [
   "client_credentials" => true
   "authorization_code" => true
   "password" => true
   "refresh_token" => true
   "jwt" => true
  ]
  "api_problem_error_response" => true
 ]
 "api-tools-hal" => array:3 [
  "renderer" => []
  "metadata_map" => array:16 [
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\AuthenticationEntity" => array:1 [
    "hydrator" => "ArraySerializable"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\AuthorizationEntity" => array:1 [
    "hydrator" => "ArraySerializable"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\ContentNegotiationEntity" => array:4 [
    "hydrator" => "ArraySerializable"
    "route_identifier_name" => "content_name"
    "entity_identifier_name" => "content_name"
    "route_name" => "api-tools/api/content-negotiation"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\DbConnectedRestServiceEntity" => array:4 [
    "hydrator" => "ArraySerializable"
    "route_identifier_name" => "controller_service_name"
    "entity_identifier_name" => "controller_service_name"
    "route_name" => "api-tools/api/module/rest-service"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\DbAdapterEntity" => array:4 [
    "hydrator" => "ArraySerializable"
    "route_identifier_name" => "adapter_name"
    "entity_identifier_name" => "adapter_name"
    "route_name" => "api-tools/api/db-adapter"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\DoctrineAdapterEntity" => array:4 [
    "hydrator" => "ArraySerializable"
    "route_identifier_name" => "adapter_name"
    "entity_identifier_name" => "adapter_name"
    "route_name" => "api-tools/api/doctrine-adapter"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\InputFilterCollection" => array:5 [
    "route_name" => "api-tools/api/module/rest-service/input-filter"
    "is_collection" => true
    "collection_name" => "input_filter"
    "route_identifier_name" => "input_filter_name"
    "entity_identifier_name" => "input_filter_name"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\InputFilterEntity" => array:4 [
    "hydrator" => "ArraySerializable"
    "route_identifier_name" => "input_filter_name"
    "entity_identifier_name" => "input_filter_name"
    "route_name" => "api-tools/api/module/rest-service/input-filter"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\ModuleEntity" => array:4 [
    "hydrator" => "ArraySerializable"
    "route_identifier_name" => "name"
    "entity_identifier_name" => "name"
    "route_name" => "api-tools/api/module"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\RestInputFilterCollection" => array:5 [
    "route_name" => "api-tools/api/module/rest-service/input-filter"
    "is_collection" => true
    "collection_name" => "input_filter"
    "route_identifier_name" => "input_filter_name"
    "entity_identifier_name" => "input_filter_name"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\RestInputFilterEntity" => array:4 [
    "hydrator" => "ArraySerializable"
    "route_identifier_name" => "input_filter_name"
    "route_name" => "api-tools/api/module/rest-service/input-filter"
    "entity_identifier_name" => "input_filter_name"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\DocumentationEntity" => array:4 [
    "hydrator" => "ArraySerializable"
    "route_identifier_name" => "rest_documentation"
    "entity_identifier_name" => "rest_documentation"
    "route_name" => "api-tools/api/module/rest-service/rest-doc"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\RestServiceEntity" => array:5 [
    "hydrator" => "ArraySerializable"
    "route_identifier_name" => "controller_service_name"
    "entity_identifier_name" => "controller_service_name"
    "route_name" => "api-tools/api/module/rest-service"
    "links" => array:2 [
     0 => array:2 [ …2]
     1 => array:2 [ …2]
    ]
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\RpcInputFilterCollection" => array:5 [
    "route_name" => "api-tools/api/module/rpc-service/input-filter"
    "is_collection" => true
    "collection_name" => "input_filter"
    "route_identifier_name" => "input_filter_name"
    "entity_identifier_name" => "input_filter_name"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\RpcInputFilterEntity" => array:4 [
    "hydrator" => "ArraySerializable"
    "route_identifier_name" => "input_filter_name"
    "route_name" => "api-tools/api/module/rpc-service/input-filter"
    "entity_identifier_name" => "input_filter_name"
   ]
   "Laminas\ApiTools\Admin\Model\RpcServiceEntity" => array:5 [
    "hydrator" => "ArraySerializable"
    "route_identifier_name" => "controller_service_name"
    "entity_identifier_name" => "controller_service_name"
    "route_name" => "api-tools/api/module/rpc-service"
    "links" => array:2 [
     0 => array:2 [ …2]
     1 => array:2 [ …2]
    ]
   ]
  ]
  "options" => array:1 [
   "use_proxy" => false
  ]
 ]
 "api-tools-rest" => array:6 [
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\ContentNegotiation" => array:7 [
   "listener" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\ContentNegotiationResource"
   "route_name" => "api-tools/api/content-negotiation"
   "route_identifier_name" => "content_name"
   "entity_class" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\ContentNegotiationEntity"
   "entity_http_methods" => array:3 [
    0 => "GET"
    1 => "PATCH"
    2 => "DELETE"
   ]
   "collection_http_methods" => array:2 [
    0 => "GET"
    1 => "POST"
   ]
   "collection_name" => "selectors"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\DbAdapter" => array:7 [
   "listener" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\DbAdapterResource"
   "route_name" => "api-tools/api/db-adapter"
   "route_identifier_name" => "adapter_name"
   "entity_class" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\DbAdapterEntity"
   "entity_http_methods" => array:3 [
    0 => "GET"
    1 => "PATCH"
    2 => "DELETE"
   ]
   "collection_http_methods" => array:2 [
    0 => "GET"
    1 => "POST"
   ]
   "collection_name" => "db_adapter"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\DoctrineAdapter" => array:7 [
   "listener" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\DoctrineAdapterResource"
   "route_name" => "api-tools/api/doctrine-adapter"
   "route_identifier_name" => "adapter_name"
   "entity_class" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\DoctrineAdapterEntity"
   "entity_http_methods" => array:3 [
    0 => "GET"
    1 => "PATCH"
    2 => "DELETE"
   ]
   "collection_http_methods" => array:1 [
    0 => "GET"
   ]
   "collection_name" => "doctrine_adapter"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Module" => array:7 [
   "listener" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\ModuleResource"
   "route_name" => "api-tools/api/module"
   "route_identifier_name" => "name"
   "entity_class" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\ModuleEntity"
   "entity_http_methods" => array:2 [
    0 => "GET"
    1 => "DELETE"
   ]
   "collection_http_methods" => array:2 [
    0 => "GET"
    1 => "POST"
   ]
   "collection_name" => "module"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\RpcService" => array:8 [
   "listener" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\RpcServiceResource"
   "route_name" => "api-tools/api/module/rpc-service"
   "entity_class" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\RpcServiceEntity"
   "route_identifier_name" => "controller_service_name"
   "entity_http_methods" => array:3 [
    0 => "GET"
    1 => "PATCH"
    2 => "DELETE"
   ]
   "collection_http_methods" => array:2 [
    0 => "GET"
    1 => "POST"
   ]
   "collection_name" => "rpc"
   "collection_query_whitelist" => array:1 [
    0 => "version"
   ]
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\RestService" => array:8 [
   "listener" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\RestServiceResource"
   "route_name" => "api-tools/api/module/rest-service"
   "entity_class" => "Laminas\ApiTools\Admin\Model\RestServiceEntity"
   "route_identifier_name" => "controller_service_name"
   "entity_http_methods" => array:3 [
    0 => "GET"
    1 => "PATCH"
    2 => "DELETE"
   ]
   "collection_http_methods" => array:2 [
    0 => "GET"
    1 => "POST"
   ]
   "collection_name" => "rest"
   "collection_query_whitelist" => array:1 [
    0 => "version"
   ]
  ]
 ]
 "input_filter_specs" => []
 "api-tools-content-validation" => array:13 [
  "methods_without_bodies" => []
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\HttpBasicAuthentication" => array:1 [
   "input_filter" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\Authentication\BasicAuth"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\HttpDigestAuthentication" => array:1 [
   "input_filter" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\Authentication\DigestAuth"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\OAuth2Authentication" => array:1 [
   "input_filter" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\Authentication\OAuth2"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\DbAdapter" => array:1 [
   "input_filter" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\DbAdapter"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\ContentNegotiation" => array:2 [
   "input_filter" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\ContentNegotiation"
   "POST" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\CreateContentNegotiation"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Module" => array:1 [
   "POST" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\Module"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Versioning" => array:1 [
   "PATCH" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\Version"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\RestService" => array:2 [
   "POST" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\RestService\POST"
   "PATCH" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\RestService\PATCH"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\RpcService" => array:2 [
   "POST" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\RpcService\POST"
   "PATCH" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\RpcService\PATCH"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\InputFilter" => array:1 [
   "input_filter" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\InputFilter"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Documentation" => array:1 [
   "input_filter" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\Documentation"
  ]
  "Laminas\ApiTools\Admin\Controller\Authorization" => array:1 [
   "input_filter" => "Laminas\ApiTools\Admin\InputFilter\Authorization"
  ]
 ]
 "asset_manager" => array:1 [
  "resolver_configs" => array:1 [
   "paths" => array:3 [
    0 => "/var/www/teleferictorrecapdella/vendor/laminas-api-tools/api-tools/config/../asset"
    1 => "/var/www/teleferictorrecapdella/vendor/laminas-api-tools/api-tools-admin-ui/config/../dist/"
    2 => "/var/www/teleferictorrecapdella/vendor/laminas-api-tools/api-tools-documentation-swagger/config/../asset"
   ]
  ]
 ]
 "api-tools" => array:1 [
  "db-connected" => []
 ]
 "api-tools-configuration" => array:3 [
  "config_file" => "config/autoload/development.php"
  "enable_short_array" => true
  "class_name_scalars" => true
 ]
 "api-tools-admin" => array:1 [
  "path_spec" => "psr-4"
 ]
 "filter_metadata" => array:55 [
  "Laminas\I18n\Filter\Alnum" => array:2 [
   "allow_white_space" => "bool"
   "locale" => "string"
  ]
  "Laminas\I18n\Filter\Alpha" => array:2 [
   "allow_white_space" => "bool"
   "locale" => "string"
  ]
  "Laminas\Filter\BaseName" => []
  "Laminas\Filter\Boolean" => array:2 [
   "casting" => "bool"
   "type" => "string"
  ]
  "Laminas\Filter\Callback" => array:1 [
   "callback" => "string"
  ]
  "Laminas\Filter\Compress\Bz2" => array:2 [
   "archive" => "string"
   "blocksize" => "int"
  ]
  "Laminas\Filter\Compress\Gz" => array:3 [
   "archive" => "string"
   "level" => "int"
   "mode" => "string"
  ]
  "Laminas\Filter\Compress\Llaminas" => []
  "Laminas\Filter\Compress" => array:1 [
   "adapter" => "string"
  ]
  "Laminas\Filter\Compress\Rar" => array:4 [
   "archive" => "string"
   "callback" => "string"
   "password" => "string"
   "target" => "string"
  ]
  "Laminas\Filter\Compress\Snappy" => []
  "Laminas\Filter\Compress\Tar" => array:3 [
   "archive" => "string"
   "target" => "string"
   "mode" => "string"
  ]
  "Laminas\Filter\Compress\Zip" => array:2 [
   "archive" => "string"
   "target" => "string"
  ]
  "Laminas\Filter\DateTimeFormatter" => array:1 [
   "format" => "string"
  ]
  "Laminas\Filter\Decompress" => array:1 [
   "adapter" => "string"
  ]
  "Laminas\Filter\Decrypt" => array:1 [
   "adapter" => "string"
  ]
  "Laminas\Filter\Digits" => []
  "Laminas\Filter\Dir" => []
  "Laminas\Filter\Encrypt\BlockCipher" => array:6 [
   "algorithm" => "string"
   "compression" => "string"
   "hash" => "string"
   "key" => "string"
   "key_iteration" => "int"
   "vector" => "string"
  ]
  "Laminas\Filter\Encrypt\Openssl" => array:3 [
   "compression" => "string"
   "package" => "bool"
   "passphrase" => "string"
  ]
  "Laminas\Filter\Encrypt" => array:1 [
   "adapter" => "string"
  ]
  "Laminas\Filter\File\Decrypt" => array:2 [
   "adapter" => "string"
   "filename" => "string"
  ]
  "Laminas\Filter\File\Encrypt" => array:2 [
   "adapter" => "string"
   "filename" => "string"
  ]
  "Laminas\Filter\File\LowerCase" => array:1 [
   "encoding" => "string"
  ]
  "Laminas\Filter\File\Rename" => array:4 [
   "overwrite" => "bool"
   "randomize" => "bool"
   "source" => "string"
   "target" => "string"
  ]
  "Laminas\Filter\File\RenameUpload" => array:5 [
   "overwrite" => "bool"
   "randomize" => "bool"
   "target" => "string"
   "use_upload_extension" => "bool"
   "use_upload_name" => "bool"
  ]
  "Laminas\Filter\File\UpperCase" => array:1 [
   "encoding" => "string"
  ]
  "Laminas\Filter\HtmlEntities" => array:4 [
   "charset" => "string"
   "doublequote" => "bool"
   "encoding" => "string"
   "quotestyle" => "int"
  ]
  "Laminas\Filter\Inflector" => array:3 [
   "throwTargetExceptionsOn" => "bool"
   "targetReplacementIdentifier" => "string"
   "target" => "string"
  ]
  "Laminas\Filter\Int" => []
  "Laminas\Filter\Null" => array:1 [
   "type" => "int|string"
  ]
  "Laminas\I18n\Filter\NumberFormat" => array:3 [
   "locale" => "string"
   "style" => "int"
   "type" => "int"
  ]
  "Laminas\I18n\Filter\NumberParse" => array:3 [
   "locale" => "string"
   "style" => "int"
   "type" => "int"
  ]
  "Laminas\Filter\PregReplace" => array:2 [
   "pattern" => "string"
   "replacement" => "string"
  ]
  "Laminas\Filter\RealPath" => array:1 [
   "exists" => "bool"
  ]
  "Laminas\Filter\StringToLower" => array:1 [
   "encoding" => "string"
  ]
  "Laminas\Filter\StringToUpper" => array:1 [
   "encoding" => "string"
  ]
  "Laminas\Filter\StringTrim" => array:1 [
   "charlist" => "string"
  ]
  "Laminas\Filter\StripNewlines" => []
  "Laminas\Filter\StripTags" => array:2 [
   "allowAttribs" => "string"
   "allowTags" => "string"
  ]
  "Laminas\Filter\ToInt" => []
  "Laminas\Filter\ToNull" => array:1 [
   "type" => "int|string"
  ]
  "Laminas\Filter\UriNormalize" => array:2 [
   "defaultscheme" => "string"
   "enforcedscheme" => "string"
  ]
  "Laminas\Filter\Word\CamelCaseToDash" => []
  "Laminas\Filter\Word\CamelCaseToSeparator" => array:1 [
   "separator" => "string"
  ]
  "Laminas\Filter\Word\CamelCaseToUnderscore" => []
  "Laminas\Filter\Word\DashToCamelCase" => []
  "Laminas\Filter\Word\DashToSeparator" => array:1 [
   "separator" => "string"
  ]
  "Laminas\Filter\Word\DashToUnderscore" => []
  "Laminas\Filter\Word\SeparatorToCamelCase" => array:1 [
   "separator" => "string"
  ]
  "Laminas\Filter\Word\SeparatorToDash" => array:1 [
   "separator" => "string"
  ]
  "Laminas\Filter\Word\SeparatorToSeparator" => array:2 [
   "searchseparator" => "string"
   "replacementseparator" => "string"
  ]
  "Laminas\Filter\Word\UnderscoreToCamelCase" => []
  "Laminas\Filter\Word\UnderscoreToDash" => []
  "Laminas\Filter\Word\UnderscoreToSeparator" => array:1 [
   "separator" => "string"
  ]
 ]
 "validator_metadata" => array:93 [
  "__all__" => array:6 [
   "breakchainonfailure" => "bool"
   "message" => "string"
   "messagelength" => "int"
   "valueobscured" => "bool"
   "translatortextdomain" => "string"
   "translatorenabled" => "bool"
  ]
  "Laminas\Validator\Barcode\Codabar" => []
  "Laminas\Validator\Barcode\Code128" => []
  "Laminas\Validator\Barcode\Code25interleaved" => []
  "Laminas\Validator\Barcode\Code25" => []
  "Laminas\Validator\Barcode\Code39ext" => []
  "Laminas\Validator\Barcode\Code39" => []
  "Laminas\Validator\Barcode\Code93ext" => []
  "Laminas\Validator\Barcode\Code93" => []
  "Laminas\Validator\Barcode\Ean12" => []
  "Laminas\Validator\Barcode\Ean13" => []
  "Laminas\Validator\Barcode\Ean14" => []
  "Laminas\Validator\Barcode\Ean18" => []
  "Laminas\Validator\Barcode\Ean2" => []
  "Laminas\Validator\Barcode\Ean5" => []
  "Laminas\Validator\Barcode\Ean8" => []
  "Laminas\Validator\Barcode\Gtin12" => []
  "Laminas\Validator\Barcode\Gtin13" => []
  "Laminas\Validator\Barcode\Gtin14" => []
  "Laminas\Validator\Barcode\Identcode" => []
  "Laminas\Validator\Barcode\Intelligentmail" => []
  "Laminas\Validator\Barcode\Issn" => []
  "Laminas\Validator\Barcode\Itf14" => []
  "Laminas\Validator\Barcode\Leitcode" => []
  "Laminas\Validator\Barcode" => array:2 [
   "adapter" => "string"
   "useChecksum" => "bool"
  ]
  "Laminas\Validator\Barcode\Planet" => []
  "Laminas\Validator\Barcode\Postnet" => []
  "Laminas\Validator\Barcode\Royalmail" => []
  "Laminas\Validator\Barcode\Sscc" => []
  "Laminas\Validator\Barcode\Upca" => []
  "Laminas\Validator\Barcode\Upce" => []
  "Laminas\Validator\Between" => array:3 [
   "inclusive" => "bool"
   "max" => "int"
   "min" => "int"
  ]
  "Laminas\Validator\Bitwise" => array:3 [
   "control" => "int"
   "operator" => "string"
   "strict" => "bool"
  ]
  "Laminas\Validator\Callback" => array:1 [
   "callback" => "string"
  ]
  "Laminas\Validator\CreditCard" => array:2 [
   "type" => "string"
   "service" => "string"
  ]
  "Laminas\Validator\Csrf" => array:3 [
   "name" => "string"
   "salt" => "string"
   "timeout" => "int"
  ]
  "Laminas\Validator\Date" => array:1 [
   "format" => "string"
  ]
  "Laminas\Validator\DateStep" => array:2 [
   "format" => "string"
   "basevalue" => "string|int"
  ]
  "Laminas\Validator\Db\NoRecordExists" => array:4 [
   "table" => "string"
   "schema" => "string"
   "field" => "string"
   "exclude" => "string"
  ]
  "Laminas\Validator\Db\RecordExists" => array:4 [
   "table" => "string"
   "schema" => "string"
   "field" => "string"
   "exclude" => "string"
  ]
  "Laminas\ApiTools\ContentValidation\Validator\DbNoRecordExists" => array:5 [
   "adapter" => "string"
   "table" => "string"
   "schema" => "string"
   "field" => "string"
   "exclude" => "string"
  ]
  "Laminas\ApiTools\ContentValidation\Validator\DbRecordExists" => array:5 [
   "adapter" => "string"
   "table" => "string"
   "schema" => "string"
   "field" => "string"
   "exclude" => "string"
  ]
  "Laminas\Validator\Digits" => []
  "Laminas\Validator\EmailAddress" => array:4 [
   "allow" => "int"
   "useMxCheck" => "bool"
   "useDeepMxCheck" => "bool"
   "useDomainCheck" => "bool"
  ]
  "Laminas\Validator\Explode" => array:2 [
   "valuedelimiter" => "string"
   "breakonfirstfailure" => "bool"
  ]
  "Laminas\Validator\File\Count" => array:2 [
   "max" => "int"
   "min" => "int"
  ]
  "Laminas\Validator\File\Crc32" => array:3 [
   "algorithm" => "string"
   "hash" => "string"
   "crc32" => "string"
  ]
  "Laminas\Validator\File\ExcludeExtension" => array:2 [
   "case" => "bool"
   "extension" => "string"
  ]
  "Laminas\Validator\File\ExcludeMimeType" => array:4 [
   "disableMagicFile" => "bool"
   "magicFile" => "string"
   "enableHeaderCheck" => "bool"
   "mimeType" => "string"
  ]
  "Laminas\Validator\File\Exists" => array:1 [
   "directory" => "string"
  ]
  "Laminas\Validator\File\Extension" => array:2 [
   "case" => "bool"
   "extension" => "string"
  ]
  "Laminas\Validator\File\FilesSize" => array:4 [
   "max" => "int"
   "min" => "int"
   "size" => "int"
   "useByteString" => "bool"
  ]
  "Laminas\Validator\File\Hash" => array:2 [
   "algorithm" => "string"
   "hash" => "string"
  ]
  "Laminas\Validator\File\ImageSize" => array:4 [
   "maxHeight" => "int"
   "minHeight" => "int"
   "maxWidth" => "int"
   "minWidth" => "int"
  ]
  "Laminas\Validator\File\IsCompressed" => array:4 [
   "disableMagicFile" => "bool"
   "magicFile" => "string"
   "enableHeaderCheck" => "bool"
   "mimeType" => "string"
  ]
  "Laminas\Validator\File\IsImage" => array:4 [
   "disableMagicFile" => "bool"
   "magicFile" => "string"
   "enableHeaderCheck" => "bool"
   "mimeType" => "string"
  ]
  "Laminas\Validator\File\Md5" => array:3 [
   "algorithm" => "string"
   "hash" => "string"
   "md5" => "string"
  ]
  "Laminas\Validator\File\MimeType" => array:4 [
   "disableMagicFile" => "bool"
   "magicFile" => "string"
   "enableHeaderCheck" => "bool"
   "mimeType" => "string"
  ]
  "Laminas\Validator\File\NotExists" => array:1 [
   "directory" => "string"
  ]
  "Laminas\Validator\File\Sha1" => array:3 [
   "algorithm" => "string"
   "hash" => "string"
   "sha1" => "string"
  ]
  "Laminas\Validator\File\Size" => array:4 [
   "max" => "int"
   "min" => "int"
   "size" => "int"
   "useByteString" => "bool"
  ]
  "Laminas\Validator\File\UploadFile" => []
  "Laminas\Validator\File\Upload" => []
  "Laminas\Validator\File\WordCount" => array:2 [
   "max" => "int"
   "min" => "int"
  ]
  "Laminas\Validator\GreaterThan" => array:2 [
   "inclusive" => "bool"
   "min" => "int"
  ]
  "Laminas\Validator\Hex" => []
  "Laminas\Validator\Hostname" => array:3 [
   "allow" => "int"
   "useIdnCheck" => "bool"
   "useTldCheck" => "bool"
  ]
  "Laminas\Validator\Iban" => array:2 [
   "country_code" => "string"
   "allow_non_sepa" => "bool"
  ]
  "Laminas\Validator\Identical" => array:3 [
   "literal" => "bool"
   "strict" => "bool"
   "token" => "string"
  ]
  "Laminas\Validator\InArray" => array:2 [
   "strict" => "bool"
   "recursive" => "bool"
  ]
  "Laminas\Validator\Ip" => array:4 [
   "allowipv4" => "bool"
   "allowipv6" => "bool"
   "allowipvfuture" => "bool"
   "allowliteral" => "bool"
  ]
  "Laminas\Validator\Isbn" => array:2 [
   "type" => "string"
   "separator" => "string"
  ]
  "Laminas\Validator\IsInstanceOf" => array:1 [
   "classname" => "string"
  ]
  "Laminas\Validator\LessThan" => array:2 [
   "inclusive" => "bool"
   "max" => "int"
  ]
  "Laminas\Validator\NotEmpty" => array:1 [
   "type" => "int"
  ]
  "Laminas\Validator\Regex" => array:1 [
   "pattern" => "string"
  ]
  "Laminas\Validator\Sitemap\Changefreq" => []
  "Laminas\Validator\Sitemap\Lastmod" => []
  "Laminas\Validator\Sitemap\Loc" => []
  "Laminas\Validator\Sitemap\Priority" => []
  "Laminas\Validator\Step" => array:2 [
   "baseValue" => "int|float"
   "step" => "float"
  ]
  "Laminas\Validator\StringLength" => array:3 [
   "max" => "int"
   "min" => "int"
   "encoding" => "string"
  ]
  "Laminas\Validator\Uri" => array:2 [
   "allowAbsolute" => "bool"
   "allowRelative" => "bool"
  ]
  "Laminas\Validator\Uuid" => []
  "Laminas\I18n\Validator\Alnum" => array:1 [
   "allowwhitespace" => "bool"
  ]
  "Laminas\I18n\Validator\Alpha" => array:1 [
   "allowwhitespace" => "bool"
  ]
  "Laminas\I18n\Validator\DateTime" => array:6 [
   "calendar" => "int"
   "datetype" => "int"
   "pattern" => "string"
   "timetype" => "int"
   "timezone" => "string"
   "locale" => "string"
  ]
  "Laminas\I18n\Validator\Float" => array:1 [
   "locale" => "string"
  ]
  "Laminas\I18n\Validator\Int" => array:1 [
   "locale" => "string"
  ]
  "Laminas\I18n\Validator\IsFloat" => array:1 [
   "locale" => "string"
  ]
  "Laminas\I18n\Validator\IsInt" => array:1 [
   "locale" => "string"
  ]
  "Laminas\I18n\Validator\PhoneNumber" => array:2 [
   "country" => "string"
   "allow_possible" => "bool"
  ]
  "Laminas\I18n\Validator\PostCode" => array:3 [
   "locale" => "string"
   "format" => "string"
   "service" => "string"
  ]
 ]
 "rbac_manager" => array:2 [
  "assertions" => array:1 [
   0 => "Application\Service\RbacAssertionManager"
  ]
  "factories" => array:1 [
   "Application\Service\RbacAssertionManager" => "Application\Service\Factory\RbacAssertionManagerFactory"
  ]
 ]
 "navigation" => array:1 [
  "default" => array:19 [
   0 => array:3 [
    "label" => "Panell general"
    "route" => "admin"
    "action" => "index"
   ]
   1 => array:3 [
    "label" => "Perfil"
    "route" => "admin"
    "action" => "profile"
   ]
   2 => array:3 [
    "label" => "Àrees"
    "route" => "general_areas"
    "pages" => array:4 [
     0 => array:3 [ …3]
     1 => array:3 [ …3]
     2 => array:3 [ …3]
     3 => array:3 [ …3]
    ]
   ]
   3 => array:3 [
    "label" => "Clients"
    "route" => "general_clients"
    "pages" => array:4 [
     0 => array:3 [ …3]
     1 => array:3 [ …3]
     2 => array:3 [ …3]
     3 => array:3 [ …3]
    ]
   ]
   4 => array:3 [
    "label" => "Delegacions"
    "route" => "general_delegations"
    "pages" => array:4 [
     0 => array:3 [ …3]
     1 => array:3 [ …3]
     2 => array:3 [ …3]
     3 => array:3 [ …3]
    ]
   ]
   5 => array:3 [
    "label" => "Extensions"
    "route" => "general_extensions"
    "pages" => array:4 [
     0 => array:3 [ …3]
     1 => array:3 [ …3]
     2 => array:3 [ …3]
     3 => array:3 [ …3]
    ]
   ]
   6 => array:3 [
    "label" => "Rols"
    "route" => "general_roles"
    "pages" => array:4 [
     0 => array:3 [ …3]
     1 => array:3 [ …3]
     2 => array:3 [ …3]
     3 => array:3 [ …3]
    ]
   ]
   7 => array:3 [
    "label" => "Usuaris"
    "route" => "general_users"
    "pages" => array:4 [
     0 => array:3 [ …3]
     1 => array:3 [ …3]
     2 => array:3 [ …3]
     3 => array:3 [ …3]
    ]
   ]
   8 => array:3 [
    "label" => "Configuració"
    "route" => "general_config"
    "pages" => array:2 [
     0 => array:3 [ …3]
     1 => array:3 [ …3]
    ]
   ]
   9 => array:3 [
    "label" => "Empreses"
    "route" => "general_companies"
    "pages" => array:4 [
     0 => array:3 [ …3]
     1 => array:3 [ …3]
     2 => array:3 [ …3]
     3 => array:3 [ …3]
    ]
   ]
   10 => array:3 [
    "label" => "Calendari"
    "route" => "tickets_calendar"
    "pages" => array:4 [
     0 => array:3 [ …3]
     1 => array:3 [ …3]
     2 => array:3 [ …3]
     3 => array:3 [ …3]
    ]
   ]
   11 => array:3 [
    "label" => "Descomptes"
    "route" => "tickets_discount"
    "pages" => array:4 [
     0 => array:3 [ …3]
     1 => array:3 [ …3]
     2 => array:3 [ …3]
     3 => array:3 [ …3]
    ]
   ]
   12 => array:3 [
    "label" => "Establiments"
    "route" => "tickets_establishments"
    "pages" => array:4 [
     0 => array:3 [ …3]
     1 => array:3 [ …3]
     2 => array:3 [ …3]
     3 => array:3 [ …3]
    ]
   ]
   13 => array:3 [
    "label" => "Forfaits"
    "route" => "tickets_forfaits"
    "pages" => array:4 [
     0 => array:3 [ …3]
     1 => array:3 [ …3]
     2 => array:3 [ …3]
     3 => array:3 [ …3]
    ]
   ]
   14 => array:3 [
    "label" => "Avisos"
    "route" => "tickets_notice"
    "pages" => array:4 [
     0 => array:3 [ …3]
     1 => array:3 [ …3]
     2 => array:3 [ …3]
     3 => array:3 [ …3]
    ]
   ]
   15 => array:2 [
    "label" => "Configuració"
    "route" => "tickets_configuration"
   ]
   16 => array:3 [
    "label" => "Productes"
    "route" => "tickets_products"
    "pages" => array:4 [
     0 => array:3 [ …3]
     1 => array:3 [ …3]
     2 => array:3 [ …3]
     3 => array:3 [ …3]
    ]
   ]
   17 => array:3 [
    "label" => "Reserves"
    "route" => "tickets_reservations"
    "pages" => array:4 [
     0 => array:3 [ …3]
     1 => array:3 [ …3]
     2 => array:3 [ …3]
     3 => array:3 [ …3]
    ]
   ]
   18 => array:3 [
    "label" => "Horaris"
    "route" => "tickets_schedules"
    "pages" => array:4 [
     0 => array:3 [ …3]
     1 => array:3 [ …3]
     2 => array:3 [ …3]
     3 => array:3 [ …3]
    ]
   ]
  ]
 ]
 "db" => array:4 [
  "driver" => "Pdo"
  "dsn" => "mysql:dbname=teleferictorrecapdella;host=localhost;charset=utf8mb4"
  "username" => "teleferictorrecapdella"
  "password" => "DcoYexyH5ikOxg9L"
 ]
 "session_config" => array:2 [
  "cookie_lifetime" => 3600
  "gc_maxlifetime" => 2592000
 ]
 "session_manager" => array:3 [
  "config" => array:2 [
   "class" => "Session\Config\SessionConfig"
   "options" => array:1 [
    "name" => "myapp"
   ]
  ]
  "storage" => "Session\Storage\SessionArrayStorage"
  "validators" => array:2 [
   0 => "Session\Validator\RemoteAddr"
   1 => "Session\Validator\HttpUserAgent"
  ]
 ]
 "session_storage" => array:1 [
  "type" => "SessionArrayStorage"
 ]
 "caches" => array:1 [
  "FilesystemCache" => array:2 [
   "adapter" => array:2 [
    "name" => "Laminas\Cache\Storage\Adapter\Filesystem"
    "options" => array:2 [
     "cache_dir" => "./data/cache"
     "ttl" => 3600
    ]
   ]
   "plugins" => array:1 [
    0 => array:2 [
     "name" => "serializer"
     "options" => []
    ]
   ]
  ]
 ]
 "translator" => array:1 [
  "translation_file_patterns" => array:1 [
   0 => array:3 [
    "type" => "gettext"
    "base_dir" => "/var/www/teleferictorrecapdella/data/language"
    "pattern" => "%s.mo"
   ]
  ]
 ]
 "template_config" => array:2 [
  "dgStyle" => "Admin\Controller\Classes\DataGrid\DGStyles\DataGridDefaultInspinia4"
  "fvhStyle" => "Admin\Controller\Classes\FormViews\FVHStyles\FVHCapdella"
 ]
 "admin" => array:8 [
  "app_domain" => "https://reserves.vallfosca.net/"
  "app_name" => "Torre de Capdella"
  "email_settings" => array:6 [
   "host" => "mail.vallfosca.net"
   "port" => 587
   "user" => "reserves@vallfosca.net"
   "password" => "9whyLyv8Qu"
   "from" => "reserves@vallfosca.net"
   "from_name" => "Vall Fosca"
  ]
  "users_recovery_password" => array:1 [
   "token_expiration_secconds" => 3600
  ]
  "users_password" => array:3 [
   "password_expiration_days" => 240
   "no_repeat_last_passwords" => 4
   "password_near_expiration_alert_days" => 7
  ]
  "report_error_emails" => array:3 [
   0 => "msanchez@vunkers.com"
   1 => "mfarre@vunkers.com"
   2 => "ntorres@vunkers.com"
  ]
  "send_error_emails" => true
  "display_exceptions" => false
 ]
 "redsys" => array:8 [
  "key" => "MMDn4mVpJWfFYHgqozSzS26naBt26GJj"
  "merchantcode" => "322747122"
  "currency" => "978"
  "transactiontype" => "0"
  "terminal" => "1"
  "merchanturl" => "https://reserves.vallfosca.net/redsys-online-notification"
  "redsys_url" => "https://sis.redsys.es"
  "signature_version" => "HMAC_SHA256_V1"
 ]
 "templates_email" => array:2 [
  "confirmation_booking" => array:4 [
   "ca_ES" => "/data/email_templates/confirmation_booking_ca_ES.html"
   "es_ES" => "/data/email_templates/confirmation_booking_es_ES.html"
   "fr_FR" => "/data/email_templates/confirmation_booking_fr_FR.html"
   "en_US" => "/data/email_templates/confirmation_booking_en_US.html"
  ]
  "cancellation_booking" => array:4 [
   "ca_ES" => "/data/email_templates/cancellation_booking_ca_ES.html"
   "es_ES" => "/data/email_templates/cancellation_booking_es_ES.html"
   "fr_FR" => "/data/email_templates/cancellation_booking_fr_FR.html"
   "en_US" => "/data/email_templates/cancellation_booking_en_US.html"
  ]
 ]
 "telegram" => array:2 [
  "chat_id" => "-1001612888447"
  "start_msg" => ""
 ]
 "laminas-developer-tools" => array:3 [
  "profiler" => array:6 [
   "enabled" => true
   "strict" => true
   "flush_early" => false
   "cache_dir" => "data/cache"
   "matcher" => []
   "collectors" => []
  ]
  "events" => array:3 [
   "enabled" => true
   "collectors" => []
   "identifiers" => []
  ]
  "toolbar" => array:5 [
   "enabled" => true
   "auto_hide" => false
   "position" => "bottom"
   "version_check" => false
   "entries" => []
  ]
 ]
]
Application Config ApplicationConfig
Application Config (ApplicationConfig)
array:2 [
 "modules" => array:45 [
  0 => "Laminas\ZendFrameworkBridge"
  1 => "Laminas\Serializer"
  2 => "Laminas\InputFilter"
  3 => "Laminas\Filter"
  4 => "Laminas\Hydrator"
  5 => "Laminas\Mail"
  6 => "Laminas\ServiceManager\Di"
  7 => "Laminas\Session"
  8 => "Laminas\Mvc\Plugin\Prg"
  9 => "Laminas\Mvc\Plugin\Identity"
  10 => "Laminas\Mvc\Plugin\FlashMessenger"
  11 => "Laminas\Mvc\Plugin\FilePrg"
  12 => "Laminas\Mvc\I18n"
  13 => "Laminas\Mvc\Console"
  14 => "Laminas\Log"
  15 => "Laminas\Form"
  16 => "Laminas\Db"
  17 => "Laminas\Cache"
  18 => "Laminas\Router"
  19 => "Laminas\Validator"
  20 => "Laminas\DeveloperTools"
  21 => "Laminas\I18n"
  22 => "Laminas\Mvc\I18n"
  23 => "Laminas\Navigation"
  24 => "Laminas\Mail"
  25 => "Laminas\Mail\Message"
  26 => "Laminas\ApiTools\Versioning"
  27 => "Laminas\ApiTools\ApiProblem"
  28 => "Laminas\ApiTools\ContentNegotiation"
  29 => "Laminas\ApiTools\Rpc"
  30 => "Laminas\ApiTools\MvcAuth"
  31 => "Laminas\ApiTools\OAuth2"
  32 => "Laminas\ApiTools\Hal"
  33 => "Laminas\ApiTools\Rest"
  34 => "Laminas\ApiTools\ContentValidation"
  35 => "Laminas\ApiTools"
  36 => "Laminas\ApiTools\Configuration"
  37 => "Laminas\ApiTools\Admin"
  38 => "Laminas\ApiTools\Documentation"
  39 => "Laminas\ApiTools\Documentation\Swagger"
  40 => "Application"
  41 => "Admin"
  42 => "Tickets"
  43 => "Booking"
  44 => "Laminas\Paginator"
 ]
 "module_listener_options" => array:7 [
  "module_paths" => array:2 [
   0 => "./module"
   1 => "./vendor"
  ]
  "config_glob_paths" => array:2 [
   0 => "/var/www/teleferictorrecapdella/config/autoload/{,*.}{global,local}.php"
   1 => "/var/www/teleferictorrecapdella/config/autoload/{,*.}{global,local}-development.php"
  ]
  "config_cache_enabled" => false
  "config_cache_key" => "application.config.cache"
  "module_map_cache_enabled" => false
  "module_map_cache_key" => "application.module.cache"
  "cache_dir" => "data/cache/"
 ]
]
Database (Laminas\Db) N/A
Error You have to install or enable @bjyoungblood's Laminas\Db Profiler to use this feature.